AKTIVITY
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

 

DOMOV - ateliér SLÁVIKatky

späť - ateliér Dr. SLÁVIKatky


Obmedzenia v používaní obsahu stránky

Obsah webovskej stránky, všetky autorské práva a ostatné práva duševného vlastníctva s nimi spojené patria autorovi web stránky alebo autorom obsahu. Týmto vám bolo udelené povolenie vstúpiť na stránku a vytlačiť si obsah stránky ako záznam vašej návštevy. Akékoľvek používanie stránky alebo obsahu stránky, vrátane zmien, uverejňovania, prenosu, tvorby odvodených diel, zahrnutie do inej webovskej stránky alebo reprodukovanie stránky alebo obsahu stránky (uverejnením odkazy, framingom alebo prostredníctvom inej metódy) je bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu zakázané.

© Copyright 2004-2007 PaedDr. Volčková Sláviková Katarína, Inc. Všetky práva vyhradené.
alias Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4-2oo7.© 2oo4-2oo7, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.

!!! Ochrana autorského práva !!! - viac info -

 

Poskytovanie informácií
Prosíme Vás, aby ste neposielali žiadne informácie alebo materiály, ktoré považujete za dôverné alebo tajné, napr. strategické plány obchodnej činnosti, návrhy produktov, know-how, atď.

Poskytnutím materiálov alebo informácií súhlasíte, že:
Materiály alebo informácie nie sú dôverné a môžeme ich použiť ľubovoľným spôsobom na akýkoľvek účel bezodplatne alebo bez prevzatia zodpovednosti voči Vám.
Súhlasíte, že nepodniknete žiadne kroky v súvislosti s použitím takýchto informácií alebo materiálov, ste vlastníkom, resp. disponujete neobmedzenými právami na materiály alebo informácie poskytované a odškodníte nás za všetky nároky, súdne konania, výdavky, vyplatené náhrady škody a škody, vrátane súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia a nákladov akéhokoľvek druhu, ktoré sa voči nám vedú, alebo ktoré boli uplatnené z dôvodu porušenia práv tretích osôb, ktorého ste sa Vy dopustili tým, že ste predložili takéto informácie alebo materiály.
Podniknete vhodné kroky s cieľom zabezpečiť, že materiály alebo informácie nie sú infikované známymi počítačovými vírusmi alebo inými škodlivými prvkami, okrem iného kódmi alebo príkazmi, ktoré je možné použiť na modifikáciu, poškodenie, vyradenie alebo ohrozenie bezpečnosti webovskej stránky alebo počítačového systému.

Je zakázané na stránku, resp. zo stránky posielať nezákonné, výhražné, hanlivé, ohováračské, obscénne, škandalózne, poburujúce, pornografické alebo znevažujúce materiály, resp. iné materiály, ktoré by mohli byť príčinou vzniku občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti v rozsahu zákona.

S akoukoľvek informáciou, ktorú nám poskytnete a ktorá je osobne identifikovateľná, budeme nakladať v súlade s našou politikou ochrany osobných údajov.

 

Nákup produktov
Na nákup akýchkoľvek výrobkov reklamovaných na tejto stránke sa vzťahujú dodatočné nákupné podmienky, ktoré sa ukážu na príslušnej stránke. Dovoľujeme si upozorniť, že sa môže jednať o nákupné podmienky tretej strany, ak ste nás spojili s ich príslušnou stránkou.

Príslušné právo
Webovská stránka bola vytvorená pre návštevníkov v Slovenskej republike. Pokiaľ nie je uvedené inak, na výklad jej obsahu, nárokov alebo sporov (akejkoľvek povahy, nielen problémov vyplývajúcich zo zmlúv) sú výhradne príslušné Slovenské súdy v súlade s platným právom Slovenska.

Obchodné známky
Logo a ostatné obchodné známky alebo servisné značky uvedené na stránke sú naším vlastníctvom, alebo vlastníctvom tretích osôb. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je možné používať obchodné známky alebo servisné značky ako aj odkazy. Neoprávnené použitie obchodných známok alebo servisných značiek je zakázané. Prístup na stránku neznamená získanie práv na používanie obchodných známok alebo registrovaných obchodných známok. Vstupom na webovskú stránku nezískava užívateľ licencie, autorské práva ani patenty.

- Fotografovanie v súlade so zákonom - viac info -

Súhlas s podmienkami
Používaním webovskej stránky vyslovujete súhlas s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a Podmienkami používania, prosíme Vás, aby ste našu stránku nepoužívali. Vyhradzujeme si právo podľa vlastnej úvahy kedykoľvek meniť, upravovať alebo zrušovať časti Podmienok používania. Prosíme Vás, aby ste zmeny pravidelne sledovali na stránke. Ak budete naďalej používať našu web stránku po uverejnení zmien v podmienkach, má sa za to, že s vykonanými zmenami súhlasíte.

Úpravy
Vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upravovať, rušiť alebo obmedzovať prístup k obsahu tejto stránky ako celku, resp. niektorých jej častí.

Odkazy na stránky tretích osôb
Stránka obsahuje odkazy na iné webovské stránky. Niektoré z nich môžu používať naše logo a značky a mohlo by sa zdať, že ide o webovské stránky prevádzkované mojou osobou. V skutočnosti ich však prevádzkujú tretie osoby (s našim súhlasom). Informácia by mala byť uvedená na príslušnej webovskej stránke, resp. v podmienkach jej používania alebo v jej vyhlásení o zachovávaní dôvernosti informácií. Nevykonávame kontrolu ani nepreberáme zodpovednosť za materiál, ktorý pripravili alebo publikovali tretie osoby na stránkach prepojených z našou web stránkou, resp. z tejto stránky a ani za produkty alebo služby tretích osôb prezentovaných na stránkach tretích osôb. Nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nákupom akýchkoľvek výrobkov, ktoré uskutočníte počas doby návštevy webovskej stránky tretej osoby. V prípade ak máte problémy alebo otázky v súvislosti s webovskými stránkami tretích osôb, obráťte sa priamo na operátora tretej strany.

© Copyright 2004-2007 PaedDr. Volčková Sláviková Katarína, Inc. Všetky práva vyhradené. www.malby.sk
alias Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4-2oo7.© 2oo4-2oo7, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.

späť - MAPA STRÁNKY
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4 -2oo9 .