odkaz
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY
FILM

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY
Organizácia školského roka 2oo9/2o1o

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2oo9
29.1o. - 3o.1o.2oo9
2. november 2oo9

vianočné

22. december 2oo9
23. 12. 2oo9 - 8.1.2o1o
11. január 2o1o

polročné

29. január 2o1o
1. 2. 2o1o
2. február 2o1o

jarné Prešovský kraj

12. február 2o1o
15.2. - 19.2.2o1o
22. február 2o1o

veľkonočné

31. marec 2o1o
1.4. - 6.4.2o1o
7. apríl 2o1o

letné

30. jún 2o1o
1.7. - 31.8. 2o1o
2. september 2o1o

Posledná úprava – 1o.o8.2oo9

ODKAZY

ZAUJÍMAVOSTI

- o1 Ilúzia
- o2
Väzenská cela - podľa návrhu firmy IKEA
- o3 Ilúzia aj na nákladných vozidlách
- o4 Podobnosť majiteľa - čisté náhodná?
- o5
Kalendárne pranostiky
- o6 Deklarácie práv dieťaťa
- o7 ...máte doma intelektovo mimoriadne nadané dieťa
- o8 Ľavoruké dieťa v škole
- o9 Dysfunkcie u detí
- 1o -
Netradičné objekty a materiály k tvorbe - Ceruzky a klinčeky
- 11 -
Krstné mená - Si zvedavá/ý čo zmámená tvoje meno – klikni
- 12 - lúzia kresby

DISKUSIA - DISKUSIA

ODKAZY

Dejiny umenia  

-o1 - o2 - o3 - o4 - o5 - o6 - o7 - o8 - o9 - 1o -

DISKUSIA - DISKUSIA

„Syndróm vyhorenia“
Pred par rokmi syndróm vyhorenia takmer nikto nepoznal...
ODKAZY

ODKAZY pre výtvarníkov

Zaujímavé teleprojekty – stručný popis – link

Názov: Animal Diaries – Živočíšne alebo skôr „Zvieracie zápisníky“
Adresa: URL
http://www.tesan.vuurwerk.nl/diaries/

Popis: Týka sa oblasti: Umenia, Informačnej technológie, Jazyka, Vedy, Sociologického štúdia,
Vyžaduje technologické typy: Email, zoznam server; Grafické: fotografia, kresba, farba; Živú textovú konferenciu: IRC, internetový rozhovor; Text: príbehy, eseje, listy; Kolaboračné typy: Počítačový edičný systém; Zručné školenie; Interkulturálnu výmenu; Kamarátstvo /partnerstvo/;
Cieľom tohto projektu je dať študentom na celom svete bezpečné miesto na webe, kde môžu uverejniť príbehy o zvieratách a ich interakciách s inými živými vecami. Usporiadatelia dúfajú, že táto stránka bude inšpirovať a povzbudzovať autorstvo medzi študentmi každého veku a tiež podporovať lásku k čítaniu.
Prečo? Obsahuje veľa prvkov, ktoré by sa dali realizovať, ale vyžadovali by veľkú dávku samoštúdia a individuálneho prístupu žiakov k tejto problematike vzhľadom na požiadavky komunikácie a jazykové vedomosti. info -2oo5-
DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY

Názov: City Quest! - „Mestská žiadosť!“
Adresa: URL
http://www.cityquest.nl/

Popis: Týka sa oblasti: Umenia, Ekonomiky – Práce – Biznisu, Histórie, Informačnej technológie; Jazyka; Multikulturálneho štúdia; Vedy; Sociologického štúdia; Technológie; Vyžaduje technologické typy: Študent bude tvoriť weby; Email, zoznam server; Grafické: fotografia, kresba, farba; Živú textovú konferenciu: IRC, internetový rozhovor; Web - prezentáciu; Text: príbehy, eseje, listy; Kolaboračné typy: Počítačový edičný systém; Informačná výmena; Celková poslucháreň - /zvučnosť?/; Interkulturálnu výmenu;
Cieľom tohto projektu je „Mestská žiadosť“ - je potrebné zdôrazniť čo je špeciálne vo vašom meste alebo v meste vášho študenta, ktorý píše správu, dokladá ju fotografiami, čerpá rôzne zdroje informácii a oboznamuje a podieľa sa s výsledkami – u iných študentov - celosvetovo. Tiež nachádza životopisy, myšlienky, informačné bulletiny, hry, činnosti a ďalšie. Mestská žiadosť čaká na vás!
Prečo? Po zhliadnutí tohto projektu som si hneď predstavila ako by žiaci mohli tvoriť napr. aj v teréne – dala by sa tu využiť aj digitálna fotografia. A ďalej ma upútala aj náročnosť projektu na multimediálnej úrovni – tento projekt som ukázala aj naším externistom vyučujúcim počítačovú grafiku. Napriek tomu, že sa nám páčila pointa, opäť tu nastáva problém, ako v prvom prípade. Jedine riešenie by bolo, že opäť by som musela ako vyučujúca spracovať mnohé kocky do tejto skladačky sama, lebo nám chýba na škole medzipredmetová komunikácia. info -2oo5-
DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY

Zaujímavé slovenské teleprojekty – link
Fullová ruža – http://www.zsmaurerke.edu.sk
Odhaľ svoj talent - http://www.zssha.edu.sk
Virgal - http://di.ics.upjs.sk/virgal
Galandová matka - http://www.gymtut.edu.sk/projekty/gmatka
„Pošta pre Ježiška“ – http://www.jezis.nebo.szm.com

– je zaujímavým projektom, lebo jeho cieľom je viesť žiakov k tvorivosti a vyjadreniu vlastných myšlienok formou textu a výtvarných prác, podporuje záujem o duchovnú výchovu a výtvarné spracovania myšlienok cez zmyslové vnímanie a pochopenie významu komunikovania (rozhovoru, modlitby s Bohom pre každého človeka). Tento projekt je to podľa mňa obdoba výtvarnej koncepcie „Duchovní a smyslové výchovy“ českej metodičky Marty Pohnerovej a „Artefiletiky“ českého pedagóga Jana Slavíka.

„Najkrajšia pohľadnica“ – http://www.gymtut.edu.sk/projekty/pohladnica

- tento projekt je mi blízky, lebo moja druha aprobácia je etická výchova. Tu by som mohla uplatniť aj ďalší rozmer výtvarnej koncepcie, podporiť u žiakov výtvarné, a estetické cítenie, vytvoriť pocit spolupatričnosti k iným ľuďom okolo seba, viesť študentov k tvorivosti a rozvíjaniu vlastných predstáv, pomôcť žiakom presadiť sa, nebáť sa prezentovať svoje myšlienky, návrhy, predstavy, dať študentom možnosť vlastnej sebarealizácie cez nesebeckú podstatu obdarovania niekoho druhého, cez pocit spraviť niekoho šťastným - potešiť ho v rôznych situáciách, ktoré nám život pripravuje a venovať sa prosociálnemu správaniu, rozvíjať tému darovania, pomoci a delenia sa - dar poteší aj toho, kto dáva. V tomto projekte je cítiť silnú empatiu zo strany koordinátorov a úprimnú snahu o rozvoj „Dobra“ a jeho násobenie medzi ľuďmi. – má silne posolstvo a určíte sa ho zúčastníme.

„Projekt Mozaika“ – http://www.infovek.sk/predmety/matem/proj/moz2

– tento projekt je celkom zaujímavý, aj keď vyžaduje matematické znalosti, nevidím žiaden dôvod, že by sa realizoval obtiahne a zrejme skúsim niečo podobne so žiakmi vytvoriť ešte v tomto školskom roku. Upútalo ma, že je zameraný na vytváranie rôznych vzorov z rôznych tvarov okolo. Pointou je hľadanie mozaiky všade okolo nás v prírode, živočíchoch, architektúre, ľuďoch, histórii, technike atď. a smeruje k precvičeniu zhodných zobrazení v rovine. – takéto cvičenia realizujeme v II. cykle v dizajne a realizácii značiek, piktogramov alebo tvorbe loga.

„Musíme si pomáhať“ – http://www.infovek.sk/predmety/inform/projekty/msp

- tento projekt je veľmi zaujímavý, aj keď je úplne z iného odboru, viem si predstaviť, že by sa týkal aj mojej aprobácie – napr. v animácii by sa zobrazoval postup pri tvorbe maľby – akvarelom, akrylom, olejom; postup pri kresbe - portrétu, ruky, figúry, zátišia atď. veľmi dobrý projekt.
DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY

Návrh a obhajoba vlastného teleprojektu
Autorky: Dr. Katka Sláviková a Dr. Ivana Pančáková
v rámci štúdia – Edukačné teleprojekty
– CCV UPJŠ v Košiciach 2oo6

- PDF Slovensko malých výtvarníkov - 1,o3MB

DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY

Šifrovaná komunikácia
URL http://www.pgp.cz

VÝHODY - ŠIFROVANEJ KOMUNIKÁCIE
- po krátkej skúsenosti s týmto programom som si skúsila aj výhodu, že môžeme
BEZPEČNE KOMUNIKOVAŤ – ZASIELAŤ E-MAILY – ( testovala som túto výhodu na zasielaní najprv podpísaných a potom aj šifrovaných správ sebe a potom aj manželovi a funguje to)
- na podpisovanie odoslaných e-mailov môžeme využívať svoj súkromný kľuč
- pri internetovej komunikácii MÔŽEM CHRÁNIŤ SVOJE SÚBORY NA DISKU PRED NEPOVOLENÝMI OSOBAMI ( pre moju prácu sú doležte portfólia a aspoň budem od teraz vedieť ako sa chrániť pred plagiátormi)
- môžem DIGITÁLNE PODPISOVAŤ – správy a dokumenty tzv. ELEKTRONICKÝM PODPISOM (bankový styk, úradné dokumenty, články do redakcie, správy pre riaditeľstvo ... )
- správu MÔŽEM ŠIFROVAŤ V AKOMKOĽVEK OKNE ČI SCHRÁNKE
- zašifrovaná SPRÁVA SA DÁ DEŠIFROVAŤ LEN POUŽITÍM SÚKROMNÉHO KĽÚČA – (pokiaľ ho nezverejnime ďalšej osobe ;-))
- šifrovací program PGP mi POMÁHA pri tom, ako POUŽÍVAŤ AUTOMATICKY KĽÚČE, lebo som si to vždy nevedela predstaviť, kedy sa ktorý používa v praxi
- E–MAIL SI PRÍJEMCA NA ZÁKLADE MÔJHO PODPISU MÔŽE OVERIŤ, či som odosielateľom naozaj ja alebo či správa nebola cestou zmenená (nie vždy je dôveryhodné len overenie e-mailu, lebo zo skúsenosti viem, že stačí, že v e-mailovej adrese je jeden znak najviac a príjemca (resp. ja ) si to nemusím všimnúť
- pre komunikáciu s viacerými skupinami mi PROGRAM POSKYTUJE ZBIERKU KĽÚČOV (pre skupinu VIV, redakciu, kolegov v ZUŠ, ...)
- ŠIFROVANIE POUŽIJEM V PRÍPADE, AK CHCEME, ABY SI SPRÁVU, KTORÚ POSIELAME PRÍJEMCOVI NIKTO NEMOHOL PREČÍTAŤ samozrejme okrem príjemcu, (osobné údaje, internet baking, zdravotná dokumentácia, hodnotiace správy… )
- je to BEZPEČNÉ DORUČENIE INFORMÁCII od odosielateľa k príjemcovi
- môžem si OVERIŤ INFORMÁCIU OD ODOSIELATEĽA
- ľahká inštalácia a neobmedzená platnosť používania

NEVÝHODY - ŠIFROVANEJ KOMUNIKÁCIE
- že sa môže dostane k mojim súkromným kľúčom nepovolená osoba napri. v prípade, že na compe pracuje viac ľudí (školská učebňa, internetový klub, ... )
- pri bežnej komunikácii môže nastať problém v tom, že prijímateľ mojej správy nemusí ovládať alebo mať nainštalovaný tento šifrovací program a v takomto prípade by naša „šifrovaná“ komunikácia nespĺňala svoj účel
- že v prípade straty súkromného kľúča neexistuje žiadna možnosť, ako by som mohla kľuč zreparovať

DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY
Edukačný program: GCompris

Charakteristika:
Edukačný program (EP) GCompris sa spúšťa v operačnom systéme Linux (preto som ho inštalovala u manžela v práci, lebo doma nepracujem s tento operačný systémom, ale ako som čítala v jednom z vašich študijných programov, väčšina škôl zapojených do projektu Infovek, pracuje práve v Linuxe).
EP je určený hlavne pre deti a žiakov od 3 do 10 rokov (v našej ZUŠ- výtvarný odbor by sa pravdepodobne tento program veľmi ujal pre vyučovaní prípravného ročníka (žiaci MŠ) a žiakov I. cyklu).
V programe sú hry orientovane na vyučovanie a zábavu vo veľmi peknej a pútavej grafickej podobe, ktoré poskytujú množstvo motivačných prvkov a zaujímavo podávajú vysvetlenie nových poznatku sprevádzaných zvukom a hlasom. Množstvo hier a aktivít je rozdelených do kategórií podľa oblasti záujmu napr. na čítanie, matematiku, zábavu, počítačovú zručnosť, hry a zážitkové učenie.
EP má riadiaci panel, ktorý obsahuje ikonky: napr. základné informácie, pomocníka, nastavenia jazyka, zvuku, zobrazenia, náročnosť, opustenia program, stručný popis aktivity jej pomocníka, pravidlá hry, vyhodnotenia a ukončenia hry.
V EP môže žiak prechádzať medzi oblasťami z jednej aktivity na inú, čím sa mení oblasť jeho záujmu a tak sa oboznamuje širším spektrom poznatkov.
Pomocník v EP napomáha pedagógovi, ako má umiestniť hru do vyučovacieho procesu a stručne opisuje didaktický cieľ hry (preto ho podľa mňa môže pedagóg využiť v medzipredmetovom procese vyučovania svojej výchovno-vzdelávacej aprobácie.
Ovládanie a orientácia v EP GCompris je veľmi jednoduchá aj pre začiatočníkov od spustenia programu až po riešenie úloh atď. lebo je sprevádzaná ikonkami a hlasom.

Adresa:
URL http://www.ofset.org/gcompris
------------------------
Odporúčanie pre výtvarnú výchovu:
Tento program je dobrý pre vyučovanie výtvarnej výchovy a je vhodný, podľa môjho názoru aj pre staršie vekove kategórie (do 15 rokov), ktoré len začínajú pracovať s počítačom.
Viem si predstaviť, že by sa pri počítačovej grafike využili aktivity tohto EP ako napr. farby – tvoria ho tri hry, alebo spoznávanie farieb, kreslenie, priradenie obrázka slovu, ovládanie myši - vkladanie tvaru do formičky, orientácia na klávesnici - padajúce písmenká.
Pre mladších výtvarníkov bude určíte zaujímavé grafické spracovanie, ktoré je naplnene množstvom priestorových objektov v počítačovej grafike doplnenej kreslenými prvkami.

DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY
Čo je dištančné štúdium?
1.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE umožňuje študujúcemu učiť sa samostatne vďaka samoinštrukčným materiálom a podpore tútora.
2.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE je charakteristické tým, že učiteľ (inštruktor, tútor) a študujúci (študent, učiteľ) sú väčšiu časť výučby od seba oddelení v priestore alebo v čase.
3.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE podnecuje študujúceho, aby prebral zodpovednosť za štúdium.
4.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE dáva priestor študujúcemu, aby si sám organizoval tempo štúdia a sám si organizoval časový plán štúdia.
5.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ponúka používanie širokého spektra edukačných médií na sprostredkovanie obsahu učiva a komunikáciu učiteľa (inštruktora, tútora) a študujúceho (študenta, učiteľa).
6.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ponúka zabezpečenie obojsmernej komunikácie medzi študujúcim (študent, učiteľ) a vzdelávacou inštitúciou (tútorom, učiteľom, inštruktorom, asistentom).
7.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE využíva rôzne Internetové nástroje - elektronickú poštu, diskusné skupiny, WWW stránky, videokonferenčné programy, atď.
8.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE je určené ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú učiť tradičným spôsobom - ide o dospelých ľudí, ktorí pracujú, majú rodiny, majú veľký záujem a jasnú predstavu o tom, čo chcú študovať a chcú si sami určovať čas, miesto a tempo svojho štúdia.
9.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE je opakom tradičného prezenčného štúdia, ktoré predpokladá interaktívny priebeh vyučovacieho procesu, kde sú študujúci (študent, učiteľ) aj učiteľ (inštruktor, tútor) prítomní v tom istom čase a priestore.
10.DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE je z pohľadu zamestnávateľov, často jedinou možnosťou zabezpečenia zvýšenia odbornej kvalifikácie a vôbec celoživotného vzdelávania ich zamestnancov (vid naša ZUŠ).

DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY

Aktivity s programom NetMeeting

Zaujímavé komunikačné podnety a aktivity realizovane v edukačnom procese.
Zdroj: http://www.mmmoravcik.ahoj.sk/NetMeeting/

DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY
Ako napísať a vytvoriť web stránku?

Skvelá stránka, podľa ktorej som sa aj ja pokúsila vytvoriť pravé túto na ktorú sa pozeráte.
Zdroj:
http://www.jakpsatweb.cz

DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY
Čo je flash?

Základy a príklady uvedené v stránkach. Skvelá pomôcka pre začínajúcich flash-árov :- ).

Zdroj: http://www.mmmoravcik.ahoj.sk/Flash/Stranka.html

Zdroj: trail.swf - klikni :-)

DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY
ODKAZY PRE VÝTVARNÍKOV
POSTUPY, RADY A MATERIÁL

http://www.brydova.cz - Výtvarné techniky, nápady ...
http://design.origami.free.fr - Techniky skladačiek
http://www.muzeum.sk - Múzeá na Slovensku – prehľad a odkazy
http://www.bitland.sk/caroskola - Postup ako sa robí minifilm
http://web.quick.cz/iveta_kulhava - tu nájdete aj ručnú výrobu papiera
http://www.handmadepaper.cz - Ručná výroba papiera čerpaním papieroviny drevenou formou opatrenou sieťou.
http://www.petrus.host.sk - Jediný výrobca ručného papiera na Slovensku.
http://www.abcreklama.sk - Všetko o reklame, aj pre budúcich dizajnérov
http://www.sezob.cz - Stránka s voľne šíriteľným softvérom, postupmi a trikmi ako pracovať s IKT
http://www.alin.szm.sk - Galéria gif animácii
http://www.gifanimations.com - Galéria gif animácii
http://www.forum.animacia.sk - Všetko o výtvarníctve a multimediálnej tvorbe
http://www.calendar.sk - Vytvor si vlastný kalendár
http://www.infovek.sk/predmety/vytvarna - Všetko o výtvarníctve a legislatíve VV
DISKUSIA - DISKUSIA ODKAZY
   
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.

PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYFILM