odkazy - SLOVNÍKY
 
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

späť - index

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

 

Z á k l a d y
p e r s p e k t í v y

o1 - Základy perspektívy  - ukážka ako sa kresli štvorec v jednoúbežníkovej perspektíve

o2 – Základy perspektívy  - príklad lineárnej perspektívy – ukážka ulice v Ibize, ktorú autor fotografoval v lineárnej jedno stredovej perspektíve

o3 - Základy perspektívy  - ukážka ako sa kresli štvorec v dvojbežníkovej perspektíve

o4 – Základy perspektívy  - príklad dvojstredovej perspektívy – ukážka prístavu v Ibize, ktorú autor fotografoval tak, aby sme si mohli predstaviť budovy ako priestorové kocky

o5 – Základy perspektívy - naklonená perspektíva v rovine – v lineárnej perspektíve používame pre naklonenú rovinu okrem normálneho horizontu jednu alebo viac dodatočných liniek a v niektorých prípadoch zvislú horizontálu. Táto línia prechádza vždy nad normálnymi ubežníkmi. Obrázok zobrazuje ulicu v perspektíve, ktorá vyžaduje kvôli sklonu dva úbežníky – normálny úbežník U1 pre horizontálne hrany dverí, okien a striech a U2, ku ktorému smerujú okraje šikmých chodníkov a jazdnej dráhy. Druhý obrázok zobrazuje škatuľu s pootvoreným vrchnákom v jedno úbežníkovej perspektíve s normálnym úbežníkom škatule U1 – na horizonte nad škatuľou a súčasne dodatočným ubežníkom U2 pre rovnobežky A a B vrchnáka. Na treťom obrázku sú nakreslene štyri výrobné haly stojace v rade na ktoré autor použil tri ubežníky. Jeden normálny a dva dodatočné pre konvergenciu s oboma naklonenými plochami striech.

 
 
 
 
 
 
SLOVNÍK
ODKAZY
Odporúčanie: Odkaz na stránky slovníkov a encyklopédií
  http://www.dune.sk/index.htm
http://www.zamky.sk/slovnik.htm
http://www.pppr.sk/slovnik/a.html
 
 
Návrh

Dejiny výtvarného umenia a kultúry
Charakteristika predmetu:
Uviesť žiaka základnej umeleckej školy cestou zážitkových podnetov vo vyučovaní dejín umenia a kultúry k osvojeniu si historických slohov, štýlov, technických postupov a procesov výtvarného umenia; kde ukážky výtvarných diel môžu slúžiť aj ako východisková inšpirácia, väčšinou je produktívnejšie vychádzať zo zážitku, životného štýlu a „pocitu“ tvorcu daného obdobia a ukážky používať následne ako konfrontáciu s vlastnou výtvarnou činnosťou žiaka.
Poznámka: Výtvarná kultúra
Vytvárať uvedomelý vzťah k výtvarnému umeniu a výtvarnej kultúre a súčasne rozvíjať súčasný estetický a umelecký vkus. Chápať umenie ako hodnotenie skutočnosti, jeho premeny v čase. Interpretovať a hodnotiť umelecké diela v individuálnych estetických súdoch. Chápať funkciu umenia, vedy a techniky. Využívať podnety zo súčasného umeleckého diania a výtvarnej kultúry.
Ciele predmetu:
Prostredníctvom osobného zážitku porozumieť inej dobe, jej ľuďom, tomu čo ich viedlo k tvorbe, ako mysleli aké mali možnosti a prostriedky, vnímať a rozumieť kultúre a výtvarnému umeniu.
Profil absolventa:
po ukončení štúdia sa dokáže vnímať, pochopiť, zorientovať a hľadať v dejinných súvislostiach, čerpať inšpiráciu z poznatkov a ďalej rozvíjať svoje poznanie aj o súčasné umelecké dianie.
Výchovne a vzdelávacie stratégie:
Zameranie na zážitkové procesy vo výučbe:
- individuálne a skupinové prístupy (ide o predmet, ktorý je súčasťou vzdelávacích predmetov ako sú kresba, maľba, modelovanie ...)
- ukážky umeleckých diel – reprodukcie, kópie, reinštalácie, videoprojekcia, fotodokument,
- rozhovory o umení, diskusia so súčasnými výtvarníkmi
- galerijná a muzeálna forma vizuálneho kontaktu s originálnym výtvarným dielom 
Učebné zdroje:
- literatúra (odborná – historická, výtvarná, súčasná ...)
- internet, videoprojekcia, fotografie,
- návšteva výstav a výtvarných akcii, prehliadka mesta a kultúrnych pamätihodnosti ( hl. ulice, veže, alebo aj podzemia ...)
Výtvarný problém:
výber ukážok výtvarnej kultúry – umenie a detská tvorba sa dopĺňajú v rôznych súvislostiach (hra na výtvarníka v rôznych historických obdobiach):
1. poznávanie
V kategórii:
- námet:  
- neosobnosť a čistota geometrického tvaru - výtvarný rytmus:  
- maliarsky rukopis:
- výtvarná technika:
- prezeranie výtvarných publikácii: prebúdzanie detskej pozornosti, emočnej väzby k umeniu, asociácii, spojitosti s naším svetom, hľadanie príbuzných riešení  (I. Zhoř)
2. orientácia
V kategórii:
- námet:  
- neosobnosť a čistota geometrického tvaru - výtvarný rytmus:  
- maliarsky rukopis:
- výtvarná technika:
- prezeranie výtvarných publikácii:
3. inšpirácia
V kategórii:
- námet:  
- neosobnosť a čistota geometrického tvaru - výtvarný rytmus:  
- maliarsky rukopis:
- výtvarná technika:
- prezeranie výtvarných publikácii:
-----------------------------------

Výtvarné umenie a životné prostredie – ďalšia alternatíva spočíva v aktívnom tvorivom vnímaní umeleckej ilustrácie v spojitosti s literárnou tvorbou a čítaním literatúry pre deti. napr. Interpretovať známe ilustrácie (dej a vzťahy, výtvarná technika).

Zdroj:     

prednáška Projektové vyučovanie - Vera Roeslová (CZ) 2006
Od abstrakcie po živé umenie  - Miloš Štofko

© Dr. Slaviková Katka 2oo9

Aktualizované 11.o6.2oo9
DISKUSIA - DISKUSIA
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYspäť - index