aktuality galeria historia kontakt ludia spolupraca studium

 

späť - na hlavnú stránku ZUŠtam - galéria

Obmedzenia v používaní obsahu stránky

CUPEROVÁ Aanna PhDr.

 

 

GUMAN Ľubomír Mgr.

 

 

KOVAČIK Juraj Mgr.

 

ateliér KOVÁČIK

PANČÁKOVÁ Ivana PaedDr.

 

ateliér PANČÁKová

ŠALKO Stanislav PaedDr.

 

 

SEŇOVÁ Monika PaedDr.

 

 

SLÁVIKOVÁ VOLČKOVÁ Katarína PaedDr.

 

ateliér SLÁVIKová

KAVULIČOVÁ TOMAŠIAKOVÁ Miriam Mgr. Art

 

 

ŽIDIK Viktor Mgr.

 

 

 

Partneri portálu

 

 

Priateľské linky

Ateliér

ateliér SLÁVIKová

Rozvrhy

 

 

Najnovšie

MHD Prešov

osobnosti SK

 

Najčítanejšie

PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY

Nástenka
novinky a akcie
 
ČASTÉ OTÁZKY?
Ako žiadať informácie v Štátnom pedagogickom ústave?

Štátny pedagogický ústav (ďalej len „ŠPÚ“) je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom “Pracoviska pre poskytovanie informácií “ v úseku riaditeľky (ďalej len „pracovisko“), informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) každému, kto o ne požiada.
Zabezpečenie a spôsob poskytovania informácií je upravené listom ministra zo dňa 6.12.2000 „Postup pri získavaní informácií podľa zákona o slobode informácií“, „Príkazom ministra č.27/2000 na uplatňovanie zákona o slobode informácií na Ministerstve školstva SR“ zo dňa 22.12.2000 a „Postupom ŠPÚ pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 3.1.2005.
• Postup Štátneho pedagogického ústavu pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zmene a doplnení niektorých zákonov
• Formulár žiadosti na elektronické zasielanie žiadostí formou e-mailu
• Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

ŠPÚ vydal sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií, ktorý pracovisko uplatňuje len v prípadoch väčšieho množstva kópií, prípadne poskytnutia CD médií, resp. diskiet s nahratými informáciami.
Pracovisko neposkytuje tretím osobám osobné údaje žiadateľa, ani ich inak nezverejňuje, čím je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Podávanie žiadostí o informácie:

Písomne: Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8
P.O.BOX 26
830 00 Bratislava
Osobne: v pracovných dňoch od 8.30 h do 14.00 h
3. poschodie č. dverí 305
Pracovisko pre poskytovanie informácií
Kontaktná osoba: RNDr. Vladimír Repáš
Telefonicky: 02/49276305
Faxom: 02/49276 195
E-mailom: spu@statpedu.sk alebo vladimir.repas@statpedu.sk

Žiadateľ o informácie vo svojej žiadosti uvedie:
• ktorej povinnej osobe je určená
• kto ju podáva
• aké informácie požaduje
• spôsob sprístupnenia informácie

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona sú vybavované v zmysle § 17 ods.1 v lehote najneskôr do 10 dní (zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená najviac o 10 dní – podľa §17 ods. 2).
Žiadosti, ktoré nemajú predpísané náležitosti podľa § 14 ods. 2, povinná osoba vyzve žiadateľa o jej doplnenie v termíne do 7 dní. Ak žiadateľ údaje nedoplní, povinná osoba žiadosť odloží.
Žiadosti, ktoré nemajú charakter informácie podľa zákona (povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii) sú odmietnuté Rozhodnutím o odmietnutí poskytnúť informáciu.
Pokiaľ je vybavenie týchto žiadostí v pôsobnosti ŠPÚ, sú odstúpené zodpovedným zamestnancom na priame vybavenie.
Pokiaľ žiadosť obsahovo nespadá do pôsobnosti ŠPÚ a pracovisko má vedomosť do pôsobnosti ktorého rezortu štátnej správy žiadosť spadá, odstúpi ju príslušnému orgánu štátnej správy – inej povinnej osobe.
Štátny pedagogický ústav podľa zákona poskytuje výlučne informácie ktoré má k dispozícii.
Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané:
• písomne (poštou),
• faxom,
• elektronickou poštou (e-mailom),
• telefonicky alebo osobne.

ZDROJ: URL http://www.statpedu.sk

 
© 2oo4, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.

Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu MALBY.SK je výslovne zakázané.

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
 
aktualitygaleriahistoriakontaktludiaspolupracastudium