aktuality galeria historia kontakt ludia spolupraca studium
späť - spoluprácatam - Späť na hlavnú stránku ZUŠ - výtvarný odbor Prešov

Obmedzenia v používaní obsahu stránky

CUPEROVÁ Aanna PhDr.

 

 

GUMAN Ľubomír Mgr.

 

 

KOVAČIK Juraj Mgr.

 

ateliér KOVÁČIK

PANČÁKOVÁ Ivana PaedDr.

 

ateliér PANČÁKová

ŠALKO Stanislav PaedDr.

 

 

SEŇOVÁ Monika PaedDr.

 

 

SLÁVIKOVÁ VOLČKOVÁ Katarína PaedDr.

 

ateliér SLÁVIKová

KAVULIČOVÁ TOMAŠIAKOVÁ Miriam Mgr. Art

 

 

ŽIDIK Viktor Mgr.

 

 

 

Partneri portálu

 

 

Priateľské linky

Ateliér

ateliér SLÁVIKová

Rozvrhy

 

 

Najnovšie

MHD Prešov

osobnosti SK

 

Najčítanejšie

PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY

Nástenka
novinky a akcie

 

baner ZUŠ-VO Prešov

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

Úlohou výtvarného odboru je vštepiť záujemcom o výtvarné umenie techniky kreslenia, maľovania, grafiky, modelovania a sochárstva. Vo vyšších ročníkoch je možnosť rozšíriť vyučovanie o oblasť dejín výtvarného umenia, digitálnej fotografie, textilného výtvarníctva, keramiky, sochárskej prípravy, hrnčiarstva, tvorby šperku, batika, solivarskej čipky, tvorba odevu, recyklačnej a objektovej tvorby, maľby na sklo, počítačovej grafiky a do budúcna by som chcela prispieť aj multimediálnou tvorbou v oblasti prezentácie a animácie, či tvorby web stránok.

Ak žiaci po absolvovaní ZUŠ pokračujú v štúdiu na stredných školách umeleckého priemyslu, alebo vysokých výtvarníckych školách, majú potom možnosť zaujať vo svojom profesionálnom živote pozície nezávislých umelcov – výtvarníkov, návrhárov dizajnu pre spotrebný priemysel, môžu pokračovať v štúdiu architektúry, réžie, scénografie, výtvarnej pedagogiky, atď. žiakov na tejto ceste pripravujú a vyučujú 9 pedagógovia.

Vnútorný poriadok ZUŠ-VO pre žiakov v školskom roku 2oo8/2oo9 368 kB

studium

1 stupeň

Prípravné štúdium
- deti predškolského veku od 5 rokov
2 x 45 minút - raz týždenne– maximálny počet : 5 – 10 žiakov

- vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov a materiálnych využití v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním.
- ročník je možné zriadiť podľa podmienok a záujmu už pri počte 5 žiakov.


I. stupeň základného štúdia
- žiaci základnej školy od 6 do 14 rokov (1. - 8. ročník)
3 x 45 minút - raz týždenne– maximálny počet : 8 – 12 žiakov

- vyučovanie je orientované od materiálno–technického experimentovania v nižších ročníkoch cez štúdie (vecné, aspektové, analyticko-syntetické) k samostatnej operatívnosti tvorby:
- plošné vytváranie – obsahuje základné disciplíny: kreslenie, maľovanie, grafická tvorba; rozširujúce disciplíny : fotografia, video, typografia, grafický dizajn, textil, akcie a projekty viazané na plochu, počítačová grafika a animácia, multimediálne 2D realizácie;
- priestorové vytváranie – obsahuje základné disciplíny: modelovanie, sochárstvo, základy architektonickej tvorby; rozširujúce disciplíny : keramika, tvorba šperkov a odevov, dizajn, inštalácia v priestore, krajinná tvorba (land art), telová tvorba (body art),tvorba prostredia (enviroment), tvorba objektu (statický, kinetický), akcie performancie a projekty viazané na priestor, multimídialne 3D realizácie.

studium
2 stupeň

II. stupeň základného štúdia
- žiaci od 14 rokov (1. - 4. ročník)
3 x 45 minút - raz týždenne– maximálny počet : 4 – 6 žiakov

- individuálny študijný program zameraný na samostatnú tvorbu alebo na prípravu na profesijnú orientáciu.

studium
Kurz dospelých

Rozšírené vyučovanie
Kurz dospelých

- škola má možnosť vyučovať touto formou aj záujemcov o štúdium, ktorý sú v staršom ako stredoškolskom veku (vysokoškoláci, pracujúci, mamky na materskej alebo dôchodcovia ...)
3 x 45 minút - raz týždenne– maximálny počet : 2 – 6 žiakov

- individuálny študijný program zameraný na prehĺbenie štúdia (s možnosťou špecializácie) alebo prípravy na ďalšie štúdium výtvarnej profesie;
- individuálny študijný program zameraný na ľudové umelecké remeslá a techniky s možnosťou špecializácie alebo prípravy na ďalšie štúdium výtvarnej profesie, resp. na samostatnú tvorbu v oblasti ľudových a umeleckých remesiel.

NEPOVINNÉ PREDMETY
Rozšírené vyučovanie
studium
Digitálna fotografia

Digitálna fotografia
3 x 45 minút – maximálny počet : 4 – 6 žiakov

studium
Hrnčiarsky kruh

Hrnčiarsky kruh
3 x 45 minút – maximálny počet : 2 – 4 žiakov

studium
Paličkovaná čipka

Solivarská paličkovaná čipka
3 x 45 minút – maximálny počet : 4 – 6 žiakov

studium
Počítačová grafika

Počítačová grafika
2 x 45 minút – maximálny počet : 4 – 6 žiakov

studium
Sochárska príprava

Sochárska príprava
3 x 45 minút – maximálny počet : 4 – 6 žiakov

studium

Absolvent je povinný pred obhajobou svojej práce absolvovať minimálne v :
1. cykle – šesť rokov štúdia
2. cykle – dva roky štúdia

- Text štruktúry obsahu absolventskej obhajobe

studium
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
Aktualizované o8.o2.2oo9
aktualitygaleriahistoriakontaktludiaspolupracastudium