odkazy - pedagogické dokumenty
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY
späť - index
DOMOV-ateliér SLÁVIKatky
Aktualizované 2oo9/2o1o

Učiteľské noviny 2oo9/2o1o
- pdf sa otvorí v novom okne
Učiteľské noviny o1/o9-1o
ooMB

 

 

 

 
PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY
 
  • Pedagogická dokumentácia

Základné umelecké školy

  • Metodické pokyny

Názov UO - pgf Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov - 140kB
Číslo schvaľovacej doložky – 491/2003-091
Platnosť od - 29.1.2004

  • Učebné osnovy
 
  • Učebné plány
Názov UP - pdf Základná umelecká škola - 275kB
Číslo schvaľovacej doložky – 110215/2003
Platnosť od - 1.9.2004
späť hore - pedagogické dokumenty
  • Uznávanie náhrad kvalifikačných skúšok

Uznávanie náhrad kvalifikačných skúšok k 1. novembru 2009 pdf - 87kB

  • Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení - Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2006 pdf - 358kB

Práva pedagogických zamestnancov.

1. Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami.

2. Zamestnanec má právo na rovnaké zaobchádzanie v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom.

3.Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania v súlade s § 13 ods. 1 a 2 Zákonníka práce; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

4.Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť u zamestnávateľa v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

DISKUSIA - DISKUSIA - Zdroj info: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=537

Projekty ŠPÚ

Projekt experimentálneho overovania dočasných učebných osnov výtvarnej výchovy na ZŠ
e-mailová adresa pre pripomienky a podnety:
klara.ferlikova@statpedu.sk
carny@vsvu.sk

Kmeňové učivo pre 2. stupeň - metodické rady

pdf Rozvrh VP. 2. ST. (186 kB)
doc Výtvarný jazyk – kompozícia (47 kB)
doc Možnosti zobrazovania videného sveta (63 kB)
doc Podnety výtvarného umenia / procesy, techniky a témy (56
doc Podnety dejín umenia (47 kB)
doc Podnety fotografie (48 kB)
doc Podnety filmu a videa (60 kB)
doc Podnety architektúry (48 kB)
doc Podnety dizajnu (37 kB)
doc Podnety tradičných remesiel (43 kB)
doc Podnety elektronických médií (40 kB)
doc Podnety hudby, literatúry / synestetické podnety (47 kB)
doc Podnety rôznych oblastí poznávania sveta (52 kB)
doc Tradícia a identita / kultúrna krajina (36 kB)

späť hore - pedagogické dokumenty

Kmeňové učivo pre 1. stupeň - metodické rady

pdf Rozvrh VP. 1. ST. (179 kB)
doc Základné vyjadrovacie prostriedky – bod, línia, tvar, škvrna (53 kB)
doc Základné vyjadrovacie prostriedky - farba (28 kB)
doc Kompozičné princípy (66 kB)
doc Podnety výtvarného umenia / procesy, techniky a témy (55 kB)
doc Podnety dejín umenia (43 kB)
doc Podnety fotografie (27 kB)
doc Podnety filmu a videa (37 kB)
doc Podnety architektúry (40 kB)
doc Podnety dizajnu (43 kB)
doc Podnety tradičných remesiel (22 kB)
doc Podnety elektronických médií (23 kB)
doc Porovnávacie kombinačné a súhrnné cvičenia (45 kB)
doc Podnety hudby, literatúry / synestetické podnety (44 kB)
doc Podnety z rôznych oblastí poznávania sveta (38 kB)
doc Tradícia a identita / kultúrna krajina (26 kB)
doc Výtvarné hry (34 kB)

späť hore - pedagogické dokumenty
DISKUSIA - DISKUSIA

pdf Učebné osnovy výtvarnej výchovy pre 1. až 4. ročník - 70,4 kB
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 18. mája 1995 pod číslom 157/95-211 ako učebné osnovy pre 1. - 4. ročník základných škôl.

pdf Učebné osnovy výtvarnej výchovy pre 5. až 9. ročník - 91,7 kB
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 3. apríla 1997rozhodnutím číslo 1640/97 – 151 s platnosťou od 1. septembra 1997

pdf Učebné osnovy rozšíreného vyučovania výtvarnej výchovy v 1. - 9. ročníku -149 kB
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 9.septembra 1997 rozhodnutím číslo 235/97-151 s platnosťou od 1. septembra 1997.

pdf Základné požiadavky z výtvarnej pre 1 a 2 stupeň -142 kB
ŠPU - spracovala PaedDr. Klára Ferčíková
15.1o.2oo2

pdf Nová koncepcia výtvarnej výchovy -159 kB
- O tvorbe učebných osnov -
http://www.statpedu.sk

späť hore - pedagogické dokumenty
DISKUSIA - DISKUSIA

Odkazy aj pre učiteľov výtvarnej výchovy
- odkazy na web sa otvárajú v novom okne -

http://www.spomocnik.cz - Rôzne informácie, odkazy na súťaže, inštitúcie ...

http://www.kursy.cz - info o kurzoch v Česku

http://www.portalproskoly.cz - info pre učiteľov a školy - veľmi podnetné informácie

http://www.contemporaryposters.com - PL Poľský plagát
http://www.sdc.sk - SK Slovenské centrum dizajnu
http://www.sng.sk - SK Slovenská národná galéria
http://www.umenie.net - SK Umenie.net
http://www.artforum.sk - SK Artforum kníhkupectvo
http://www.modernaskola.sk - SK Moderná škola učiteľské noviny
http://www.designcentrum.cz - CZ Design centrum České republiky
http://www.gjk.sk/trienale.htm - SK Trienále plagátu Trnava
http://www.divus.cz/umelec/cz - CZ Umělec časopis
http://worldartistdirectory.com - EN ArtNews časopis
http://www.typo.cz - CZ Typografia česká a svetová
http://www.art-bridge.com - EN Art Bridge Vyhľadávač umenia
http://www.radyptakaloskutaka.cz - CZ Rady ptáka Loskutaky - Relácia NOVA
http://www.brydova.cz - CZ Autorka nápadov do relácie Rady ptáka Loskutaky
http://www.domek.cz - CZ Domeček – rady
http://www.artgallery.sk - SK Slovenská virtuálna galéria
http://www.atelier.sk - SK Art galeria – prezentácia výtvarníkov Slovenska
http://www.egoart.sk - SK EGO ART – multimediálna tvorba súčasných autorov
http://www.auxus.sk/drewo/vlnaweb - SK VLNA časopis
http://www.profil-art.sk - SK Profil – časopis - momentalne nefunguje
http://www.nocka.sk/uaut - SK Národné osvetové centrum
http://www.uluv.sk/ - SK Ústredie Ľudovej umeleckej výroby
http://www.uvucr.cz - CZ UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
http://www.muzeum.sk - SK Múzeum Slovensko
http://www.atelier-journal.cz - CZ Ateliér 14-denník noviny
http://www.google.sk - SK Vyhľadávač GOOGLE
http://www.eduweb.sk - SK EDU web – informácie o škole, školstve, vzdelávaní
pdf - DIDAKTIKA VÝTVARNEJ VÝCHOVY 1- 4 (18okB)

pdf - PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE – seminár ZUŠ - ( 6,17 MB )
zúčastnila som sa seminárov ZUŠ v PB, kde prednášala Pani Věra Roeslová (CZ) svoju koncepciu vyučovania výtvarnej výchovy a prezentovala prídavnú hodnotu v tomto predmete.
Uvedený dokument som si zakúpila počas Výtvarných alternatív 2006 v ZUŠ IWK.

   
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.

PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYspäť - index