PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY
späť - ODKAZ o6
DOMOV-ateliér SLÁVIKatky
ZAUJÍMAVOSTI
- o1- o2 - o3 - o4 - o5 - o6 - o7 - o8 - o9 - 1o - 11
-o7-

 hore na začiatok stránky ...máte doma intelektovo mimoriadne nadané dieťa

 hore na začiatok stránky - Pri nadaných deťoch je veľmi dôležitý individuálny prístup pri rozvíjaní a podporovaní ich nadania, majú väčšie emocionálne a sociálne problémy ako iné deti, sú oveľa citlivejšie a zraniteľnejšie a všetko intenzívnejšie prežívajú.

 hore na začiatok stránky - Rodič by si mal pri výchove nadaného dieťaťa osvojiť pozitívny postoj k dieťaťu, tolerantnosť, akceptujúci, chápavý a podporný postoj k rozvíjaniu schopností svojho dieťaťa. 

 hore na začiatok stránky - Dôležitá je akceptácia dieťaťa ako osobnosti. Rodič by mal rozvíjať spoločné záujmy a odporovať dieťaťa pri formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti dieťaťa. 

 hore na začiatok stránky - Rodič by mal svoje dieťa vyzývať k aktívnym činnostiam, klásť mu veľa otázok, chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z úspechov dieťaťa, posmeľovať ho aj keď sa mu práve nedarí a podporovať ho. Veľmi dôležitá i je emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa.

 hore na začiatok stránky - Rodič by mal zohľadniť obrovskú vitalitu dieťaťa, malú potrebu spánku, prejavy silnej osobnosti a sebavedomia. 

 hore na začiatok stránky - Rodič môže vývoj svojho nadaného dieťaťa podporiť kupovaním encyklopédií, atlasov, slovníkov, kníh a prístupom dieťaťa k počítaču. Takéto dieťa potrebuje mať voľný prístup k informáciám. 

 hore na začiatok stránky - Rodičom sa odporúča výchovu svojho dieťaťa pravidelne konzultovať so psychológom, ako poradenským servisom  a potvrdiť si tak správnosť vo výchovných postupoch.
–––––––––––––––––––
 hore na začiatok stránky ...chcete zistiť, či máte doma intelektovo mimoriadne nadané dieťa

 hore na začiatok stránky - Nadanie u dieťaťa je možné rozpoznať už v predškolskom veku. Niektoré deti veľmi skoro po narodení rozpoznávajú ľudí a predmety, kontaktujú sa s okolitým svetom skôr ako ostatné deti, reagujú na svoje okolie úsmevom. Začínajú taktiež skôr chodiť. Dieťa sa celkovo vyvíja charakteristickým spôsobom, je ,,iné“ ako ostatné deti.

 hore na začiatok stránky - Nadané deti sú aktívnejšie, majú iný metabolizmus. Majú menšiu potrebu spánku, preto ich netreba nútiť do poobedného odpočinku, ale je vhodnejšie im vymyslieť iný náhradný program (čítanie, písanie, práca s PC alebo iné hry podporujúce ich myslenie...). Nadané deti sa rodia s väčšou pôrodnou hmotnosťou ako iné deti a vyskytujú sa u nich častejšie rôzne alergie ako u iných detí.

 hore na začiatok stránky - Nadané deti môžu mať rýchlejší vývoj rečových schopností. Môžu sa však u nich vyskytnúť drobné poruchy reči. Tieto deti majú veľkú slovnú zásobu, bohaté myslenie, množstvo nových myšlienok, ktoré chcú rýchlo povedať, ale kapacita reči im na to nestačí. Rodičia môžu vyhľadať pomoc logopéda, ktorý pomôže dieťaťu takéto poruchy odstrániť.

 hore na začiatok stránky - Nadané dieťa je veľmi zvedavé, má množstvo otázok a je podráždené a nahnevané, pokiaľ na svoje otázky nedostane dostatočné odpovede. Napríklad nadanie pre vedu sa v detstve prejavuje ako záujem dieťaťa rozlišovať rôzne typy áut, vtákov, chuť dozvedieť sa o nich čo najviac. Takéto deti sú už v rannom veku výnimočne zvedavé. Majú úžasnú schopnosť koncentrovať sa a mať neuveriteľnú výdrž v tom, čo ich baví, na čo majú predpoklady. Dokážu vytrvať vo svojom záujme dlhé hodiny, pričom neregistrujú nič a nikoho navôkol.  

 hore na začiatok stránky - Nadané deti majú zrýchlený vývin, ľahko sa učia, vedia všetko skôr, lepšie a rýchlejšie, majú skvelú pamäť. Učivo si zapamätajú už počúvaním v škole. Popri vnímaní učebnej látky dokážu a venovať ešte ďalším činnostiam (čítať knihu, lúštiť krížovku, riešiť v hlave iný problém,...)  

 hore na začiatok stránky - Nadané deti viac priťahajú intelektuálne hry a zábava, ktoré menej súvisia s pohybom a športom. Majú často špecifický zmysel pre humor.  

 hore na začiatok stránky - Sú nezávislé, introvertné a uzavreté. Radi na seba berú riziko neúspechu. Majú veľkú životnú energiu, sú silnými osobnosťami (,,ja, ja sám“), individualisti, majú silnú potrebu získavania informácií, sebadisciplínu, sebadôveru, ctižiadostivosť, majú originálne myšlienky a vyjadrovanie, silnú motiváciu dosahovať dobré výkony a potrebu byť najlepší, ale nie sú to deti, ktoré sa snažia byť stredobodom. Sú príliš múdre na to, aby sa so svojimi schopnosťami predvádzali. Skôr majú tendenciu a sklon svoje schopnosti pred okolím skrývať, aby zapadli do kolektívu. 

 hore na začiatok stránky - Nadané deti sa ťažko prispôsobujú, nerešpektujú autority, sú presvedčené o svojej pravde, nechcú ísť tou istou cestou ako ostatní. Neakceptujú všeobecný názor a sú večnými oponentmi, preto sú občas nedisciplinovaní a môžu byť s nimi problémy.  

 hore na začiatok stránky - Nie sú schopné prirodzene splynúť s kolektívom svojich rovesníkov, nie vždy súhlasia s názorom kolektívu, preto sú často tzv. ,,osamelými bežcami“. Majú problém vytvoriť si sociálne kontakty so svojimi rovesníkmi, preto často vyhľadávajú spoločnosť starších detí alebo dospelých. Dôležitým je pre nadané deti zaradiť ich do primeraného kolektívu a pripraviť im adekvátne podmienky, v ktorých by si našli kamarátov a to už v predškolskom období, a samozrejme neskôr i v škole. 

 hore na začiatok stránky - Nadané deti sú oveľa citlivejšie a zraniteľnejšie ako iné deti. Emocionálne a sociálne dozrievajú neskôr, preto sú intenzívnejšie a dlhodobejšie naviazané na rodičov, najmä matku alebo iných dospelých v rodine, najčastejšie na starých rodičov. V cudzom prostredí sú neisté a väčšinou odmietajú s cudzími ľuďmi komunikovať. V rodine a škole potrebujú mať pocit istoty a bezpečia. S takýmto kvalitným rodinným a školským zázemím majú všetky predpoklady na to, aby sa dobre uplatnili i v budúcom živote  

-brb-
www.modernaskola.sk

Aktualizované o3. marec 2oo8
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6. PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY