PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY
späť - ODKAZ o8
DOMOV-ateliér SLÁVIKatky
ZAUJÍMAVOSTI
- o1- o2 - o3 - o4 - o5 - o6 - o7 - o8 - o9 - 1o - 11
-o9-
Dysfunkcie u detí

 hore na začiatok stránky Dysfázia – je porucha, pri ktorej dieťa nerozpráva alebo rozpráva nezrozumiteľne. Dieťa nemusí rozumieť reči alebo jej rozumie len málo. Problém sa môže objaviť už u ročného dieťaťa. Ide o chyby v gramatickej zložke prejavu ako zlé skloňovanie, časovanie, nesprávna skladba vety a pod. jednou z foriem vývinovej dysfázie je slovná hluchota – verbálna sluchová agnózia. Nejde o poškodenie sluchu, pretože dieťa normálne počuje i vníma akýkoľvek zvuk. Problém je v tom, že dieťa nerozumie reči, je to preň len zmes nezrozumiteľných zvukov, ktoré mu nedávajú význam. Pri postraumatickej dysfázií sa jedná o úraz hlavy s následkom otrasu mozgu, zhmoždením alebo krvácaním do mozgu. Pri takomto úraze dieťa prestane hovoriť a zlepšenie plne závisí od rozsahu poškodenia mozgu.

 hore na začiatok stránky Dysfémia – koktavosť, zajakavosť, neschopnosť plynulo vyslovovať a hovoriť, chyba reči, nesúvislá reč.

 hore na začiatok stránky Dysfória – rozladenosť, druh nálady, ktorá sa prejavuje náhlou rozladenosťou, nahnevanosťou a napätím.

 hore na začiatok stránky Dysfónia – hlasová porucha rôzneho pôvodu, najčastejšie spôsobená preťažením. Ide o patologickú zmenu v individuálnej štruktúre a kvalite hlasu, pričom pôvod môže byť organický, funkčný alebo sa môže jednať o psychogénnu poruchu. Nesprávna hlasová funkcia, abnormálne tvorenie hlasu. Dieťa chrapoce, nesprávne mu funguje a tvorí sa hlas.

 hore na začiatok stránky Dysglosia – súhrnný názov pre poruchy výslovnosti, sprevádzajúce orgánové zmeny na rečových orgánoch.  

 hore na začiatok stránky Dysgnózia – vývojová porucha schopnosti rozpoznávať a spoznávať predmety. Dieťa s vývojovou dysgnóziou nevie imitovať predvedené činnosti. Ide o vývojovú poruchu, kedy dieťa nie je schopné spojiť vnímané vnemy s inými vnemami, prípadne  predstavami. Môže byť zraková, sluchová, slovná dysgnózia.  

 hore na začiatok stránky Dysgramatizmus – vývojová porucha, ktorá sa prejavuje nepresným a neúplným používaním obvyklých gramatických tvarov v písanej i hovorovej reči.

 hore na začiatok stránky Dyschromatopsia – porucha v rozpoznávaní farieb spočívajúca v zlom farebnom videní i bezfarebných predmetov alebo vo videní farebných škvŕn, čiastočná farbosleposť. Zamieňanie farieb. 

 hore na začiatok stránky Dyslália – funkčná porucha reči. Hatlavosť, štebotavosť, porucha alebo chyba výslovnosti. Vývojová porucha výslovnosti hlások alebo skupiny hlások. Dieťa nie je schopné tvoriť niektoré hlásky správne a na svojom mieste. Často sa zamieňa za dysartriu.  

 hore na začiatok stránky Dyslógia – porucha myslenia, uvažovania, porucha schopnosti logického uvažovania.  

 hore na začiatok stránky Dysmegalopsia – narušenie vnímania správnej veľkosti predmetov.  

 hore na začiatok stránky Dysmetropsia - porucha vnímania rozmerov a polohy predmetov.  

 hore na začiatok stránky Dysmímia – porucha výrazu a pohybov tváre, porucha gestikulácie, znížená schopnosť správneho napodobňovania, šklebenie sa.

 hore na začiatok stránky Dysmnézia – porucha pamäti.  

 hore na začiatok stránky Dysmorfopsia – deformované, skreslené videnie predmetov alebo okolia. 

 hore na začiatok stránky Dysmúzia – nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu, porucha hudobnej pamäte, dieťa nesprávne určuje výšku tónu, nevie presne rozoznať a určiť hudobné nástroje iba podľa zvuku, nemá zmysel pre rytmus, nevie sa naučiť čítať noty, nevie reprodukovať počutú melódiu a má problém manipulovať s hudobnými nástrojmi.  

 hore na začiatok stránky Dyspinxia – porucha prejavujúca sa nízkou, primitívnou úrovňou kresieb, neobratnosťou v narábaní s kresliacimi nástrojmi, dieťa nie je schopné graficky znázorniť svoju predstavu a nedokáže napodobniť predlohu.

 hore na začiatok stránky Dysprozódia – nápadne odchýlne používanie modulačných zložiek reči, dieťa používa tzv. spevavú reč, poprípade pri rozprávaní tvorí nezmyselné rýmy.

 hore na začiatok stránky Dysrytmia – porucha pravidelnej činnosti rečového prejavu.

 hore na začiatok stránky Dystropia – abnormálne správanie sa, pričom dieťa sústredí pozornosť a všetok záujem buď na seba alebo inú osobu.  

 hore na začiatok stránky Dyzakúzia – porucha sluchového vnímania. Ide o poruchu, pri ktorej je jedinec precitlivený na určité tóny. Nedoslýchavosť.

 hore na začiatok stránky Dyzartria – organická porucha výslovnosti niektorých hlások, nedokonalá artikulácia, chybná a nezrozumiteľná výslovnosť správne utvorených slov. Ide o poruchu spôsobenú detskou mozgovou obrnou. Vývoj reči je spomalený len v niektorých prípadoch. Pokiaľ má dieťa normálny intelekt pochopiť význam slov mu nerobí problémy. Dieťa môže mať pri ťažšom postihnutí problém s artikuláciou, kedy nedokáže správne vysloviť určitú hlásku. Ďalej môže mať ťažkosti s prehĺtaním a nadmerným slinením, pričom vekom a vývojom nervovej sústavy sa tieto problémy zmenšujú. Zväčša však ostáva problém s vyslovením hlások ,,r“ a ,,l“. Ľahko sa dysartria zamieňa za dysláliu.

 hore na začiatok stránky Dyzódia – porucha spevného hlasu.

 hore na začiatok stránky Dyzopsia  – zraková porucha, porucha videnia.

  ODKAZY - späťzdroj: www.modernaskola.sk

Aktualizované o3. marec 2oo8
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY