odkaz - právna legislativa
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY
späť - index
DOMOV-ateliér SLÁVIKatky
Bibliografia k výtvarnému štúdiu

Vzhľadom na fakt, že je ťažké sa ešte v dnešnej dobe dostať k dobrej literatúre, (rozhodla som sa, že poskytnem aj ďalším návštevníkom stránky) zopár veľmi dobrých informácií z literatúry ku ktorej som sa dostal vo Vedeckej knižnici v Prešove.
Samozrejme ide len o výňatky informácií - určené pre výtvarné štúdium a postupy výtvarných technológií a nie o úplné verzie bibliografie.
Poznámka: PDF formáty obsahujú skenované texty, preto nie je možné komprimovať obsah textov.

Typ

Názov - otváranie suborov v novom okne

pdf

W Obálka výtvarnej výchovy

pdf

W Obsah výtvarnej výchovy

pdf
W Dejiny umenia 20 storočia
pdf

C1 ľudia a ich miery

pdf
C2 človek medzi ľuďmi
pdf
C3 bývam bývaš bývame
pdf
C4 vtáčí let a spev
pdf
C5 krik a ticho
pdf
C6 záhadné kontinenty ostrovy
pdf
C7 ľudské stopy
pdf
C8 portrét premeny
pdf
C9 šaty robia človeka
pdf
C10 živly
pdf
C11 čierna noc ružová
pdf
C12 priateľstvo láska
pdf
Odkaz na knihu – Techniky maľby
pdf
Slovník odborných výtvarných výrazov
pdf
Kresba - Finále
pdf
Grafika - Náklad limitovanej tlače
pdf
Grafika - Netradičné techniky
pdf
Grafika – Sieťotlač
pdf
Grafika – tlač z hĺbky
pdf
Grafika – tlač z plochy
pdf
Grafika – tlač z výšky
pdf
Maľba – Enkaustika
pdf
Maľba – Freska
pdf
Maľba – Sgrafito
pdf
Netradičné výtvarné techniky
pdf
Zväčšovanie odliatkov

- nechajte sa inšpirovať výberom bibliografie určenej prevažne ľuďom, ktorí sa zaujímajú o teóriu a pedagogiku výtvarného vzdelávania  v súčasnosti na Slovensku aj v zahraničí.

Dejiny umenia
Bakoš, J. a kol.: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. 1. vyd. Bratislava, Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2002. 280 s. ISBN 80-224-0738-0.
Bauer, A.: Dějiny výtvarného  umění. Olomouc, Rubico 1998.
Bauer, A.: Dějiny výtvarného  umění. Olomouc, Rubico 1998. 287 s. ISBN 80-85839-25-3.
Belting, H.: Konec dějin umění. Praha, Mladá fronta 2001, ISBN 8020408568.
Cunninghamová, A., Hurrellová, K.: Impresionisti. Slovart 2004, ISBN 8071459100. 
De Morant, H.: Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost.  Praha, Odeon 1983
Dempseyová, A.: Umělecké styly, školy, a hnutí. Encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha, Nakladatelství Slovart 2002. ISBN 80-7209-402-5.
Duby, G.: Věk katedrál. Praha, Argo 2002.
Fiellovi, Ch. – P.: Design 20. storočia. Slovart 2004, ISBN 8072095226. 
Gombrich, E., H.: Příběh umění. Praha, Odeon 1990, 1992. ISBN 80-207-0416-7.
Gössel, P., Leuthäuserová, G.: Architektura 20. století. 1. vyd. Praha, Nakladatelství Slovart, Taschen 2003. ISBN 3-8228-2568-9.
Graffová, J., Oliverová, C.: Světové umění od postimpresionizmu po digital art. Praha, Albatros 2003. ISBN 80-00-01179-4.
Hacker, Ch.: Architektura. Brno, Computer press 2004. ISBN 80-251-0285-8.
Huyghe, R.(ed.): Umění nové doby, Praha 1974.
Horáček, R., Zhoř, I., Havlík, V.: Akční tvorba. Olomouc, Univerzita Palackého 1991. 84 s. ISBN 80-7067-074-6.
Châtetet, A., Groslier, B. P.: Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra., úžitkové umenie. Larousse, Ottovo nakladatelství 2004. ISBN 2-03-509306-6.
JOHNSON, P. 1991. Dejiny 20. storočia. Praha: Rozmluvy. 1991. ISBN: 80-85336 07 3
Kol. autorov: Dejiny umenia na dvore Karola IV. Bratislava, Ikar 2003.
Kol. autorov: Svet umenia. Bratislava, Ikar 2002. 384 s. ISBN 80-551-0397-6.
Kol. autorov: Umění 20. století. Praha, Slovart 2004. 840 s. ISBN 80-7209-521-8.
Kol. autorů: Dějiny umění. Argo 2000, ISBN 8072030760.
Kol. autorov:  Slovenské vizuálne umenie. 1970 – 1985. Bratislava 2002.
Lucie-Smith, E.:  ARTTODAY. Současné světové umění. Bratislava 1996.
Matějček, A.: Dějiny umění v obrysech. Praha, Melantrich 1942. 526 s.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 1. Bratislava, Ikar 1999, ISBN 80-7118-629-5.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 2. Bratislava, Ikar 1999, ISBN 80-7118-654-6.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 3. Bratislava, Ikar 1999, ISBN 80-7118-655-4.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 4. Bratislava, Ikar 1999, ISBN 80-7118-713-5.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 5. Bratislava, Ikar 1998, ISBN 80-7118-714-3.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 6. Bratislava, Ikar 1999 , ISBN 80-7118-715-1.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 7. Bratislava, Ikar 1999, ISBN 80-7118-793-3.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 8. Bratislava, Ikar 2000, ISBN 80-7118-828-X.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 9. Bratislava, Ikar 2000, ISBN 80-7118-829-8.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 10. Bratislava, Ikar 2000, ISBN 80-7118-830-1.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 11. Bratislava, Ikar 2002 , ISBN 80-7118-916-2.
Pijoan, J.: Dejiny umenia 12. Bratislava, Ikar 2002, ISBN 80-551-0176-0.
Pondělíček, I.: Fantaskní umění. 2. dopl. vyd. Praha, Vladimír Kvasnička Nakladatelství Vodnář 2002. ISBN 80-86226-38-7.
Riley, N., Bayerová, P.: Dějiny užitého umění. Kniha 2004, ISBN 8072095498.
Rookmaaker, H. R.: Moderní umění a smrt kultury. Praha, Návrat domů 1996. 238 s. ISBN 80-85495-49-X.
Ruhrberg, Schneckenburger, Frickeová, Honnef: Umění 20. století. Slovart 2004, ISBN 8072095218.
Schneider, N.: Dejiny estetiky od osvietenstva po postmodernu. Praha, Kalligram 2002.
Thomasová, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava, Pallas 1994. 396 s. ISBN 80-7095-020-X.
Thurzo, I.: Ľudová architektúra na Slovensku. 1. vyd. Bratislava, Albert Marenčin Vydavateľstvo PT 2004. ISBN 80-88912-76-8.

Teória umenia
ADORNO, T.W., 1997. Estetická teórie. Praha: Panglos, 1997
Arnheim, R.: Iskusstvo i vizuaľnoe vosprijatie. Moskva, Progress 1974.
Arnheim, R.: Sztuka i percepcja wzrokova. Warszawa, Artysti i Filmowe 1978.
Arnheim, R.: Visual Thinking. London, Faber and Faber 1970.
ARNHEIM, R., Art and visual perception: a psychology of the creative eye. Berkley and Los Angeles, University of California press. 1974 
BAKOŠ, J., 1999. Umelec v klietke. Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia, 1999. ISBN 80-968089-3-1
BAKOŠ, J., 2000. Štyry trasy metodológie dejín umenia. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2000. ISBN 80- 224- 0601-5
BENJAMIN, W.: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti. In: Benjamin, W.: Iluminácie. Bratislava. Kalligram, 1999
Bachratý, B.: Výtvarné umenie /Umenie v živote človeka (estetické  minimum). Bratislava, Smena 1989.
Baleka, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha, Academia 1997. 429 s. ISBN 80-200-06095-5.
Bauer, A.: Lexikón výtvarného umění. Olomouc, Fin 1994.
Baxandall, M.: Stíny a světlo. Barrister & Principal 2003.
Beckettová, W.: Toulky světem malířství. Fortuna Print 2002, ISBN 80-7321-002-9. 
Belting, H.: Konec dějin umění. Praha, Mladá fronta 2001. ISBN 8020408568.
Brožek, J., Zhoř, I.: Besedy o umění v 6. ročníku. Praha, SPN 1965.
Coleová, A.: Umenie zblízka – Perspektíva. 2. vyd. Bratislava, Perfekt 2000. ISBN 80-8046-169-4.
Coleová, A.: Umenie zblízka. Perspektíva 1995.
Dabner, D.: Grafický design v praxi. Slovart 2004, ISBN 8072095978. 
Dickinsová, R., Griffithová, M.: Spoznávame umenie s odkazmi na internete. Bratislava, Perfekt 2004, ISBN 80-8046-266-6.
Dudák, V. a kol.: Encyklopedie světové architektúry. Od menhiru k dekonstruktivizmu. Díl I. A-K. 1. vyd. Praha, NakladatelstvíMiloš Uhlíř – Baset 2000. ISBN 80-86223-07-8.
Dudák, V. a kol.: Encyklopedie světové architektúry. Od menhiru k dekonstruktivizmu. Díl II. L-Ž. 1. vyd. Praha, NakladatelstvíMiloš Uhlíř – Baset 2000. ISBN 80-86223-08-8.
Eco, U.: Interpretácia a nadinterpretácia obrazu. Bratislava, Archa 1995.
Fila, R.: Načo nám je umenie. Bratislava, Mladé letá 1991. 149 s. ISBN 80-06-00296-7.
Filla, E.: Práce oka. Praha, Odeon 1982.
Filla, R.: Analýza výstavby výtvarného diela. Bratislava, Osvetový ústav 1979.
Frampton, K.: Moderní architektúra. Kritické dějiny. 1. vyd. Academia 2004. ISBN 80-200-1261-3.
Gadamer, H.-G.: Aktualita krásneho. Triáda 2003.
Gero, Š., Husár, J., Sokolová, K.: Úvod do teórie výtvarnej kultúry. Banská Bystrica, PdF 1997, ISBN 80-8055-075-1.
Geržová, J.: Slovník svetového výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia. Bratislava, Profil 1999.
Goethe, J., W.: Smyslově-morálni účinek barev. Hranice, FABULA - Hana Jankovská 2003. 111 s. ISBN 80-866600-13-0.
Golding, J.: Cesty k abstraktnímu uměn. Mondrian, malevič, kandinskij, Pollock, Newman, Rothko, Stillí. Barrister & Principal 2003. ISBN 80-86598-48-9.
Gombrich, E., H.: Umění a iluze. Praha, Odeon 1985.
Hildebrand, A.: Problém formy ve výtvarném umění. Triáda 2004.
Hlaváček, L.: Řeč tvarů. Praha, Horizont 1984.
Hockney, D.: Tajemství starých mistrů. Praha, Nakladatelství Slovart 2003. ISBN 80-7209-474-2.
Horáček, R. a kol.: V dialógu s uměním. Brno, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty  Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity 1994.
Horáček, R.: Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno, CERM 1998.
Hostinský, O.: O umění. Praha, Československý spisovatel 1956.
Huyghe, R.: Řeč obrazů. Praha, Odeon 1973.
Chalumeau, J.-L.: Přehled teórií umění. Praha, Portál 2003. 122 s. ISBN 80-7178-663-2
Chodura, R., Klimešová, V., Křisťan, A.: Slovník pojmů sakrálniho výtvarného umění. Praha, Karmelitánske nakladatelství 2001. 102 s. ISBN 80-7192-530-6.
Johannsen, R. H.: Slávne maľby. Slovart 2004, ISBN 8071459496. 
KESNER, L. 1997. Vizuální teórie: Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany: H&H, 1997. 265 s. ISBN 80-86022-17-X
KESNER, L.2000. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha, Argo a Národní galerie ISBN 80-7035-155-1, 80-7203-252-6
LIESSMANN, K. P., 2003. Až dnes sme naozaj mimo dobra a zla. In: FÓRUM, 2003. 20.12., s.15.
Kentová, S.: Umenie zblízka – Kompozícia. 2. vyd. Bratislava, perfekt 2000. ISBN 80-8046-163-5.
Kesner, L. ml.: Múzeum umění v digitálni době. Praha, Argo a Národní galérie 2002. 260 s. ISBN 80-7035-155-1 (BG), ISBN 80-7203-252-6 (Argo).
Kesner, L.: Vizuálni teórie. Jinočany, H&H 1997. 265 s. ISBN 80-86022-17-X.
Kolektív autorov: Veľkí umelci. Bratislava, Ikar 2003, ISBN 8055105928. 
Kubička, R., Zelinger, J.: Výkladový slovník malířství, grafiky a restavrátorství. Grada 2004, ISBN 8024790467.
Kulka, J.: Psychológie umění. Praha, SPN 1991. 435 s. ISBN 80-04-23694-4.
Kulka, T.: Umění a kýč. Torst 200
Kuric, J.: Psychologie vnímaní malířských děl v ontogenezi. Brno, Univer. J. E. Purkyně – FF 1986.
Lodwick, M.: Obrazy rozprávajú. Bratislava, Mladé letá 200 , ISBN 80-06-01274-1. 
Malá, A. (ed.).: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003. XI. Man.-Miž. 1. vyd. Ostrava, Výtvarné centrumChagall 2002. ISBN 80-86171-13-2.
Malá, A. (ed.).: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003. XI. Pau.-Pop. 1. vyd. Ostrava, Výtvarné centrumChagall 2003. ISBN 80-86171-16-7.
Mikolaj, D.: Majstri štetca. Bratislava, Perfekt 2002. ISBN 80-8046-214-3.
Müller – Brockman, J.: A history of visual Communication. Teufen, Niggli 1971.
Nelson, R. S., Shiff, R.: Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava, Slovart 2005. ISBN 80-7145-978-X.  
Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění : Meaning in the visual arts (Orig.). Praha, Odeon 1981, 1985, 372 s.
Parramón, J., M.: Teorie barev. Jan Vašut nakladatelství 1998, ISBN 8072360469. 
Pondělíček, I.: Fantaskní umění. 2. dopl. vyd. Praha, Vladimír Kvasnička Nakladatelství Vodnář 2002. ISBN 80-86226-38-7.
Rapporti, S. CH.: Od umelca k divákovi. Bratislava, Pravda 1982.
Ray, S.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart 2000, ISBN 8072092456.
Read, H.: Osudy moderního umění. Praha, Státní nakladatelství 1964.
Read, H.: Výchova uměním. Praha, Odeon 1967. 421 s.
Richter, V.: Umění a svět. 1. vyd. Praha, Academia 2001. ISBN 80-200-0926-4.
Rookmaaker, H. R.: Moderní umění a smrt kultury. Praha, Návrat domů 1996. 238 s. ISBN 80-85495-49-X.
RUSINOVÁ, Z. et al., 2000. Dejiny Slovenského výtvarného umenia, 20. storočie,  Bratislava: Slovenská národná galéria, 2000, ISBN
RUSNÁKOVÁ, K., 2003. 5× New York. Bratislava: Kalligram, 2003, ISBN 80-7149-578-6
Saučin, L.: Výtvarné umenie a život. Bratislava, Pallas 1973.
Šamšula, P.,  Adamec, J.: Průvodce výtvarným uměním. 1. Praha, Práce 1994. 149 s. ISBN 80-208-0323-8.
Šamšula, P., Adamec, J.:. Průvodce výtvarným uměním. 2. Praha, Práce 1995. 119 s. ISBN 80-208-0359-9.
Šamšula, P., Bláha, J.: Průvodce výtvarným uměním. 3. Praha, Práce 1996. 128 s. ISBN 80-208-0386-6.
Šamšula, P., Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním. 4. Praha, Práce 1994. 122 s. ISBN 80-208-0008-5.
Van Straten, R.: Einführung in die Ikonographie, Berlin 1985.
Vančát, J.: Tvorba vizuálniho zobrazení. Praha, Karolinum 2002.
Vygotskij, L. S.: Psicholohia iskusstva. Moskva, Iskusstvo 1986.
Weltonová, J.: Jak vnímat obrazy. Bratislava, Perfekt 1995.
Zhoř, I.: Člověk a výtvarné umění. Praha, Orbis 1963.
Zhoř, I.: Hledáni tvaru. Praha, Mladá fronta 1967.
Zhoř, I.: Klíče k sochám : čtení o sochách a sochařích. Praha, Albatros 1989.
Zhoř, I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1992. 165 s. ISBN 80-04-25555-8.
Zuska, V.: Umění, krása, šeredno. Praha, Karolinum 2003, ISBN 80-246-0540-6.

Filozofia, filozofia umenia, estetika

BARTHES, R., 2004. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-73-X
Dubuffet, J.: Dusivá kultúra. Praha, Herrmann á synové 1998.
ECO, U.: Interpretácia a nadinterpretácia obrazu. Bratislava, Archa 1995. ISBN 80-7115-080-0
FOUCAULT, M. 1987. Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Nakladateľstvo Pravda. 1987
GABLIKOVÁ, S., 1995. Selhala moderna?. Olomouc: Votobia, 1995. ISBN:
Foucalt, M.: Toto nie je fajka. Bratislava, Archa 1994.
Francastle, P.: Figura a místo. Praha, Odeon 1984.
Fürstová, M., Trinks, J.: Filozofia. Bratislava, SPN 1996.
Gadamer, H.-G.: Aktualita krásneho. Bratislava, Archa 1995.
Gardner, H.: Dimenze myšlení. Praha, Portál 1999.
Gordon, G.: Filosofie umění. Barrister & Principal 2004. 251 s. ISBN 8085947536.
CHVATÍK, K. 2003, Od avangardy k druhé moderne. (Cestami filozofie a literatúry). 2003. 424 s. Torst
Klivar, M.: Estetike nových umění. Praha, Svoboda 1970.
Liessmann, K. L.: Filozofie moderního umění. Praha, Votobia 2000, ISBN 8071984442.
LYOTAR, J.F., O Postmodernizmu. Praha: Hermann a synové,1993
MCLUHAN, M., 1991, Jak rozumět médiím, Praha: Odeon, 1991, ISBN 80- 207 -0296-2
MCLUHAN, M., 2000, Člověk, media a elektronická kultúra, Brno: Jota, ISBN 80-7217-128-3
MORPUGO-TAGLIABUE, G.: Současná estetika. Praha: Odeon, 1985
Mistrík, E.: Umenie a deti. In Kolláriková Z., Pupala, B.(ed.), Predškolská pedagogika. Praha: Portál 2001, s. 425 – 443.
Mistrík, E.: Vstup do umenia. Nitra, ENIGMA Jr. 1994.
Mistrík, E.: Základy estetiky a etiky. Bratislava, SPN 1996.
PANOFSKÝ, E., 1981. Význam ve výtvarném umění. Praha: Odeon, 1981
Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha, ZVON - České katolické nakladatelství 1993.
Welsch, W.: Estetické myslenie. Bratislava, Archa 1993.
WELSCH, W., 1994. Naše Postmoderní moderna. Praha: Zvon. České katolícke nakladatelství. Praha 1994. ISBN 80-7113-104-0
WELSCH, W., 1988, Postmoderna. Pluralita jako etická hodnota. Praha: KLP. 1993, Preklad AJ Horyna B., ISBN 80-901508-4-5

Kresba, grafika, maľba
Adler, P., Neumanová, M., Pelanová, A.: Slovník světové kresby a grafiky. Praha, Odeon 1997.
BUCK, L. 2000. Moving targets 2. A User's guide to British Art now. London: Tate Publishing. 2000. ISBN 1-85437-316-1
BUTTON, V., 1999. The Turner Prize. London: Tate,1999. ISBN 1-85437-221-1
BUTTON, V.& Esche, Ch.: Intelligence/ New Brithish Art, 2000
Brožová, V., Peřinová, M.: Kreslíme, modelujeme, malujeme. Praha, Fortuna 1994.
COLLING, M., 1999. This is Modern Art. Great Britain: Weidenfeld & Nicolson, 1999, ISBN 0-297-84292-7
COHEN, E./ SMITH, L./ HIGGINS, C.: The New Brithish Painting, Oxford: Phaidon, 1988
Dabner, D.: Grafický design v praxi. Zásady, postupy, projekty. Praha,  Nakladatelství Slovart 2004. ISBN 80-7209-597-8.
DOHERT, C.: Contemporary art/ From studio to situation. Black Dog Publishing 2004
Gebhart, V.: Malířství. Brno, Computer press 2004. ISBN 80-251-0286-6.
Kos, J.: Anatomie človéka pro výtvarníky. Praha, Aventinum 1996.
Krejča, : Techniky grafického umenia. Bratislava, Palas 1992.
Kol. autorov.: Akryl, kvaš. Příručka pro výtvarníky. Praha, Svojtka & co. 2004. ISBN 80-7352-065-6.
Kubas, J.: Techniky umeleckej grafiky. Bratislava, SVKL 1959.
Kubička, R., Zelinger, J.: Výkladový slovník malířství, grafiky a restavrátorství. Praha, Grada Publishing, a.s. 2004. ISBN 80-247-9046-7.
LUCIE-SMITH, E., 1996. ARTODAY: Art today, Súčasné světové umění, Slovart, 1996 ISBN 80-85871- 97-1
Meglinovi, D. a N.: Kreslení jako cesta k sebevyjádření. Praha, Portál 2001. 223 s. ISBN 80-7178-446-X
Mráz, B.: Francouští impresionistické kresby. Praha, Odeon 1984.
Paramon, J., M.: Jak kreslit. Svojtka a Vašut 1995.
Ray, S.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Praha, Slovart 2000. ISBN 80-7209-245-6.
ROSENBLUM, R., 2004. Introducing Gilbert & George, Thames & Hudson. 2004  John Hansard Gallery. New British Painting.
RUHREBERG, et al.,  2000. ART of the 20th Century. Painting. Sculpture. New Media. Photography. 2000. Köln: Taschen. ISBN 3-8228-5907-9
SENSATION/ Yong Brithish Artist from the Saatchi Collection. London: Thames & Hudson
SMITH. E.L., Artoday. Súčastné světové umění, Slovart ,1996
STALLABRASS, J., 1999. British Art in the 1990s. 1999. London, New York: Verso. ISBN 1-85984-318-2
VARNEDOE. K., Antonelli P., Siegel J.: Modern Contemporary Art since 1980 at MoMa, New York: The Museum of Modern Art, 2000

Fotografia, grafický design
Baatz, W.: Fotografie. Brno, Computer press, 2004. ISBN 80-251-0210-6.
Dabner, D.: Grafický design v praxi. Zásady, postupy, projekty. Praha,  Nakladatelství Slovart 2004. ISBN 80-7209-597-8.  
Fiellovi, Ch. & P.: Design 20. století. Praha, Nakladatelství Slovart, Taschen  2004. ISBN 3-8228-2575-1.
Hedgecoe, J.: Fotografujeme na kinofilm. 1. slovenské vyd. Bratislava, Slovart 2003. ISBN 80-7145-617-9.
Hedgecoe, J.: Veľká kniha fotografovania. 1. slovenské vyd. Bratislava, Slovart 2003. ISBN 80-7145-732-9.
Stone, M. D., Gladis, R.: Digitálni fotografie. Brno, Computer press 2003. ISBN 80-251-0067-7.

Priestorová tvorba, modelovanie
Acero, R.: Jak udělat keramickou sochu. Nápady, náměty, návody. 1. čes. vyd. Praha, BB/art 2004. ISBN 80-7341-209-8.
Günterová, A.: Slovenská keramika. Martin, MS 1942.
Hammacher, A. M.: La sculpture. Paris, Cercle d Art 1988.
Hlinka, J.: Bratislavská mincovňa. Bratislava, Obzor 1982.
Hlinka, J.: Bratislavské korunovačné medaily a žetóny. Bratislava, Obzor 1966.
Hlinka, J.-Kazimír, Š.: Kremnická mincovňa 1328-1978. Martin, Osveta 1978.
Hlinka,J.: Medailerstvo na Slovensku od 16 st. a 20 st. Bratislava, Pallas,1978.
Chavarria, J.: Veľká kniha keramiky. Praha 1996.
Johnová E.: Šperk. Bratislava, Tatran 1986.
Jones, Mark: The Art of the Medal. London, British Museum 1979.
Kalesný, F.: Habánska keramika na Slovensku. Bratislava, Tatran 1981.
Lamiová, M.: Keramika dvoch tisícročí. Bratislava, Tatran 1981.
Lidický-Navrátil-Přikryl: Modelování. Praha SPN 1967.
Mattison, S.: Škola keramiky. Ilustrovaná príručka techník, rád a návodov pre hrnčiarov a keramikárov. Bratislava, Slovart 2004. ISBN 80-7145-902-X.
Mattison, S.: Škola keramiky. Slovart 2004, ISBN 807145902X.
Minarovičová, E.: Medaily a plakety Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Bratislava 1995.
Minarovičová, E.: Portrét na minciach od staroveku po súčasnosť. Bratislava, Tatran 1986.
Minář, M.: Rezbářství. Praha, Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-0743-8.
Plicková, E.: Krása hliny. Tri storočia tradičného hrnčiarstva na Slovensku. Fortuna print, Bratislava 1996.
Procházka, V.: Medaile a plaketa. Praha, Odeon 1984.
Rada, P.: Slabikař keramika. Praha, Grada Publishing 1997, dotlač 2003. ISBN 80-7169-419-3.
Rodwell, J.: Keramická dílna. 1. vyd. Brno, Computer press 2003. ISBN 80-251-0043-X.
Sculpture I – IV  Taschen, 1987  Köln, Lisboa, London.
Slovník západoslovenského sochárstva od Rodina po Moora. Bratislava, Tatran 1973.
Súčasná slovenská keramika. Výber. Bratislava, Slovenská výtvarná únia 1994.
Sulzenbacerová, G. Zabudnuté remeslá. A život na vidieku. 1. slov. vyd. Bratislava: Slovart, 2003. ISBN 80-7145-759-0.
Šiška, S.: Praveké hrnčiarstvo. Bratislava, Tatran 1980.
Štech, V.V.: Rozprava o reliéfe. Praha, Čsl. výt. umělci 1958.
Štullerová, M.: Keramika ako záľuba. Bratislava, Alfa 1988.
Teplý, B.: O sochárskej reprodukcií. Bratislava, SPN 1990.
Vokáčavá, V.: Současný  šperk. Praha, Odeon 1979.
Žíla, K. Průvodce keramika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0920-1.

Teória výtvarnej výchovy
Bartko, O., Filla, R., Reištterová, Z.: Výtvarná príprava. Bratislava, SPN 1985.
Brabcová, A.: Brána múzea otevřená. Nadace Open Society Fund Praha, Nakladatelství JUKO Náchod 2003, ISBN 80-86213-28-5.
Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Praha, Aventinum 1992. 123 s.
Cikánová, K.: Objevujte s námi tvar. Praha, Aventinum 1995. 123 s. ISBN 80-7151-732-1.
Cikánová, K.: Tužkou, štětcem nebo myší. Praha, Aventinum 1998. 123 s. ISBN 80-7151-031-9.
Gero, Š., Husár, J., Sokolová, K.: Teória výtvarnej výchovy a stručný prehľad dejín umenia. Banská Bystrica, PdF 2004, ISBN 80-8055-867-1.
Gero, Š., Husár, J., Sokolová, K.: Úvod do teórie výtvarnej kultúry. Banská Bystrica, PdF 1997, ISBN 80-8055-075-1
Gero, Š., Tropp, S.: Interpretácia výtvarného diela. Banská Bystrica, PdF 2000, ISBN 80-8055-426-9.
Gero, Š.: Recepcia a interpretácia výtvarného diela v škole (Docentská habilitačná práca). Bratislava, Pedagogická fakulta UK 1993.
Gero, Š.: Úvod do štúdia výtvarnej výchovy. Nitra, PdF 1990, ISBN
Klee, P.: Pedagogikcý náčrtník. Triáda 1999, ISBN 8071844373.
Macko, A.: Výtvarné techniky I. Bratislava, SPN 1975.
Macko, A.: Výtvarné techniky II. Bratislava, SPN 1976.
Mišurcová, V., Severová, M.: Děti, hry a umění. Praha, ISV 1997.
Nedvědová: Výtvarná tvorba. Kniha 200 , ISBN 8085839466.
RIEDEL, I., 2002. Obrazy v terapii, umění a náboženstve. Interpretace obrazů z pohledu hlubinné psychológie. 2002, 174 s., Praha: Portál. Edice Spektrum. ISBN  80- 7178-531-8
Roeselová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Illustrated by Robert Ježdík. Praha, Sarah 1995. 195 s.
Roeselová, V.: Řady a projekty ve výtvarné výchově. Photo by Robert Ježdík. Praha, Sarah 1997. 219 s. ISBN 80-902267-2-8.
Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha, Sarah 1996. 241 s. ISBN 80-902267-1-.
Slavíková, V., Slavík, J., Kazuková, H.: Výtvarné čarování (artefiletika pro předškoláky a mladší školáky). Praha, Univerzita karlova 2003. 179 s. ISBN 80-7290-016-1.
Svobodová, M.: Výtvarná výchova v předškolním věku. Havlíčkův Brod, Tobiáš 1998. 86 s. ISBN 80-85808-47-1.
Šupšáková, B. a kol.: Vizuálna kultúra a umenie v škole. Nové myšlienky a prístupy.  Bratislava, DIGIT 2005, 263 s. ISBN 80-968441-1-3.
Tokár, M.: Kapitoly z teórie knižnej ilustrácie. Prešov, Pedagogická fakulta prešovskej univerzity 2000. (Akcetn Print 2003. 237 s. ISBN 8080681163)
Tokár, M.: Kontexty umeleckej ilustrácie. Prešov, Cuper 1996. 243 s. ISBN 80-901139-9-0.
Tokár, M.: Obrázkové príbehy. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 2002. 237 s. ISBN 80-8068-116-3.
Uhlíř, J.: Tvoříme ves tylu známych malířů. Praha, Portál 2002. 175 s. ISBN 80-7178-670-5.
VANČÁT, J., 2000. Tvorba vizuálního zobrazení: Gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Praha: Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, 2000. 167 s. ISBN 80 - 7184 – 975 - 8
VANĚK, J.: Estetika myslenia a tela. Bratislava
Vondrová, P.: Výtvarné techniky pro děti. Praha, Portál 2001, ISBN 8071785830. 
Zdeňek, M. a kol.: Základy výtvarne výchovy. Praha, SPN 1983.
Zhoř, I.: Výtvarná výchova v projektech I. Havlíčkův Brod, Tobiáš 1995. ISBN 80-85808-30-7.
Zhoř, I.: Výtvarná výchova v projektech 2.Pracovní sešit pro 8. a 9. ročník. Havlíčkův Brod, Tobiáš 1997. 87 s. : il. ISBN 80-85808-49-8.

Didaktika výtvarnej výchovy
ANDRAŠČÍKOVÁ, T. Didaktika výtvarnej výchovy. Nitra:  UKF PdF, 1990. 115 s.
Babyrádová, H.: Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno, Masarykova univerzita 1999. 125 s. ISBN 80-210-2079-2.
BABYRÁDOVÁ, H., Rituál, umění a výchova. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-3029-1
Baňas, J. a kol.: Didaktika výtvarnej výchovy. Bratislava, SPN 1989.
Brabcová. A.: Brána muzea otevřená. Nadace Open Society Fund Praha, Nakladatelství JUKO Náchod 2003. ISBN 80-86213-28-5.
BELKO, J. Profesionálne zručnosti výtvarného pedagóga v humanistickej škole. Banská Bystrica: UMB PdF, 2001. 63 s.
BELKO, J., STOLÁR, A.,HNÁT, M. Výtvarné aktivity ako prostriedok humanizácie v pedagogickom procese. Banská Bystrica: UMB PdF, 2000. 139 s.
BROŽEK, J., ZHOŘ, I. 1965. Besedy o umění v 6. ročníku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, druhé vydanie 14-326-71
GERO,  Š., ŠUPŠÁKOVÁ, B., 2004. Vizuálna kultúra a umenie v škole. Bratislava: Digit. 2004. ISBN: 80-968441-1-3
GERO, et al.,  2004. Teória výtvarnej kultúry a stručný prehľad dejín umenia. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Mateja Bela. [1.vyd.],  2004. 126 s., 37 s. pril. ISBN: 80 -8055-867-1
GERO, Š. Úloha výtvarnej výchovy v príprave učiteľa na 1.stupňi ZŠ. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, Metodické centrum, 1998. 62 s.
GERO, Š . Úvod do štúdia výtvarnej výchovy. Nitra: UKF PdF, 1989. 115 s.
Hazuková, H., Šamšula, P.: Didaktika výtvarné výchovy. 1. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1986. 159 s.
Hazuková, H., Šamšula, P.: Didaktika výtvarné výchovy. 2. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1986. 159 s.
HRIVŇAKOVÁ, S. Načo nám je výtvarná výchova ? Nitra: UKF PdF, 2006. 195 s.
Horáček, R.: Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno, Akademické nakladatelství CERM 1998. ISBN 80-7204-084-7.
JANOUŠEK, D. Výtvarná výchova. Olomouc: Univerzita Palackého, 1982, 168 s.
JANOUŠEK, D. Výtvarná výchova 1/ Otázky teórie a praxe. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého, 1978. 192 s.
KARLÍKOVÁ, Ľ. Výtvarná výchova – integrujúci fenomén v rozvíjaní tvorivosti dieťaťa na 1.stupňi. ZŠ. Bratislava: Metodicko – pedagogické centrum, 2004. 82 s.
Klee, P.: Pedagogikcý náčrtník. Triáda 1999. ISBN 8071844373.
KOŽUŠKOVÁ, J. Výtvarná výchova v edukácii asistentov učiteľov. Banská Bystrica: UMB PDF, 2006. 128 s.
LACOVÁ, K. Výtvarná výchova netradične. Bratislava : Medodicko – pedagogické centrum,2007. 93 s.
LAMSEROVÁ, J. Didaktika výtvarnej výchovy. Praha: SPN, 1990.85 s.
MATYSKOVÁ, V:.Didaktika výtvarnej výchovy pro učitelství 1. Brno: Masarykova Univerzita, 1990. 138 s.
ROESELOVÁ,V. Rady a projekty ve výtvarné výchove. Praha : ,1997
Roselini, D.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha, Portál 2001. 205 s. ISBN 80-7178-449-4. 
Slavík, J., Novák, J.: Informace, databáze a výtvarná výchova. Praha, Univerzita Karlova 1991. 257 s. ISBN 80-7066-502-5.
Slavík, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha, Karolinum 1997. 199 s. ISBN 80-7184-437-3.
SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta,  2001.
SLAVÍK, J. Didaktika výtvarnej výchovy. Praha: SPN, 1990. 142 s.
Šamšula, P., Leština, V.: Výtvarná výchova v 7. a 8. ročníku ZŠ : metodická příručka. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1982. 203 s.
Šamšula, P.: Obrazárna v hlavě. 1-2, Výtvarná čítanka pro 2.-5. ročník základní školy. Praha, Práce, 1996. 95 s. ISBN 80-208-0380-7.
Štěrbová, P.: Výtvarná výchova a její cesta k tvořivosti jako významnému fenoménu žákovy seberealizace. 1998. 75 s. Diplomová práce--Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 1998. Vedoucí diplomové práce: Hana Dvořáková.
Šupšaková, B. a kol.: Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy. Bratislava, Univerzita Komenského 2001.
Šupšaková, B.: Detský výtvarný prejav. Bratislava, DIGIT 2000. ISBN 80-968441-0-5.
Šupšaková, B.: Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. Bratislava, GRADIENT 1999. ISBN 80-967231-4-6.
Šupšaková, B.: Svet detskej kresby. Bratislava, GRADIENT 1995.
Taylor, R.: The Visual Arts in Education. London, The Falmer Press 1992.
Toufar, A.: Výtvarná výchova dětí předškolního věku. Brno, ÚDVSZP 1980. 76 s.
Umění a výchova : výtvarná výchova, výchova pro budoucnost : zpráva z XVIII. světového kongresu INSEA, Praha 1966. Edited by Jaroslav Brožek. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1968.
Uvidět čtvrtý rozměr : výtvarná výchova pro počátek příštího tisíciletí. Praha, Česká sekce INSEA 1995. 93 s. Sborník ze sympozia Výtvarná výchova pro počátek příštího tisíciletí, Praha, klášter sv. Anežky České, 19.-21. října 1995.
Uždil, J., Zhoř, I.: Výtvarné umění ve výchově mládeže. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1964.
Uždil, J.: Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha, Portál 2002.
Uždil, J.: Výtvarný projev a výchova. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1978.
Výtvarná výchova a emocionalita: sborník textů z konference České sekce INSEA. Edited by Radek Horáček. Praha, Česká sekce INSEA 1997. 125 s.
ZATLOUKALOVA – KALINOVA, Z. Výtvarná výchova. Martin: Osveta, 1981. 236 s.
ZDENEK, M. Základy výtvarnej výchovy. Praha: SPN, 1987. 291 s.

Psychológia
Boroš, J. a kol.: Psychológia. Bratislava, Iris 1999.
Ďurič, L., Bratská, M. a kol.: Pedagogická psychológia (terminologický a výkladový  slovník). Bratislava, SPN 1997.
Fürst, M.: Psychologie. Olomouc, Votobia 1997.
Gardner, H.: Dimenze myšlení. Praha, Portál 1999.
Gordon, I., E.: Theories of Visual Perception. New York, John Wileys&Sons Ltd.1997.
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2000.
Kern, H. a kol.: Přehled psychológie. Praha, Portál 1999.
Morton, H.: Dějiny psychológie. Praha, Portál 2000.
Piaget, J., Inhelderová, H.: Psychológia dieťaťa. Bratislava, SOFA 1999.
Piaget, J.: Psychologie inteligence. Praha, Portál 1999. ISBN 80-7178-309-9.
Strmeň, L., Raiskup, J. CH.: Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psychológii.  Bratislava, Iris 1998.
Vágnerová, M.: Vývojová psychológie. Praha, Karolinum UK 1999.
Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Bratislava, IRIS 1996.

Pedagogika
Kolláriková, Púpala a kol.: Predškolní a primárni pedagogika. Praha, Portál 2001. ISBN 80-7178-585-7.
Pávková a kol.: Pedagogika volného času. Praha, Portál 2002. ISBN 80-7178-711-6.
Peterson, B.: Naučte se vidět kreativně. Zoner Press 2004, ISBN 8086815080. 
Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 2002. ISBN 80-7178-631-4.
Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Praha, Portál 1999. ISBN 80-7178-262-9.
Zelina, M.: Alternatívne školstvo. IRIS 1999, ISBN 8088778980.
Turek, I. Inovácie v didaktike. Bratislava: Metodicko – pedagogické centrum, 2004. 358 s.

Prebrané :  Zodpovednosť za obsah: prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., Posledná aktualizácia: 23.10.2007, Tlač, PDF RSS/XMLO webovom sídle Prístupnosť Kontakt Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave, 2006

späť hore - bibliografia Aktualizované o2.o3.2oo7

DISKUSIA - DISKUSIA

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.

PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYspäť - index