profil
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT diskusia FILM ODKAZY
Profil

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

 

 

 

Dr.SLÁVIKatka

 

ŽIVOTOPIS

 

 
PaedDr. Katarína VOLČKOVÁ SLÁVIKOVÁ

________________________________________________

Vzdelanie

2002 - 2005
Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov
Odbor/špecializácia: Odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, rigorózne konanie výtvarná výchova, ukončenie štúdia,  akademickým titulom doktor pedagogiky

1997 - 2001
Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov
Odbor/špecializácia: Odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov etická výchova – výtvarná výchova - ukončenie štúdia akademickým titulom magister

Kurzy a školenia

2009               

Osvedčenie č. 907194 v umelecko-remeselnom programe /60 hodinový interný program/ v rámci Letnej výtvarnej školy VI. ročník so zameraním na „návrh a výrobu obuvi, kresbu a dejiny výtvarnej kultúry“; Uherské Hradiště – Česko

2008                

Osvedčenie č. 807154 v grafickom programe /60 hodinový interný program/ v rámci Letnej výtvarnej školy V. ročník so zameraním na „grafické techniky a dejiny výtvarnej kultúry“ URL:http://www.atelier.malby.sk/lvs.html; Uherské Hradiště – Česko

Certifikát  č.11230220472 „Úprava digitálnej fotografie“ /dištančný program – obhajoba/ v rámci projektu Tvorba e-lerningových kurzov podporujúcich projekt otvorená škola; Košice

Osvedčenie č. 0380/3561/2005/109/1 za vzdelávaciu aktivitu „Využitie IKT v praxi, Modul – Využitie PC vo vzdelávacom procese“ /18 hodinový interný program/; Prešov

Doklad o absolvovaní školenia IVES, „WinIBEU, WinPaM administrácia a systémové nastavenia“; Košice

Osvedčenie č. 0380/3561/2005/109/1 za vzdelávaciu aktivitu „Anglický jazyk II. stupeň“ /90 hodinový interný program/; Prešov

2007                

Osvedčenie č. 0380/3561/2005/109/1 za vzdelávaciu aktivitu „Anglický jazyk I. stupeň“ /90 hodinový interný program/; Prešov

Školenia ECDL, vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní kód projektu: ESF SOP ĽZ 2004/1 – 015 č. 11230220014; Michalovce

Certifikát ECDL, poradové číslo SKC 005530 absolvované testovanie v roku 2007 / Index ECDL č. SK006941 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta; Košice

Osvedčenie č. 2007/0020 za kurz „Zavedenie e-learningových metód do výučby na školách“ /40 hodinový kurz/ Vzdelávací inštitút Elfa; Košice

Osvedčenie o absolvovaní e-lerningového kurzu „Tvorba prístupných elektronických dokumentov“/dištančná forma štúdia/, Univerzita Komenského Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra základov a vyučovania informatiky; Bratislava 

2006                

Osvedčenie č. 1750/2798/2004/27/1 za vzdelávaciu aktivitu „Digitálne kompetencie“ /80 hodinový interný program/; Prešov

Osvedčenie č. 0976/4000/2003/168/1 za vzdelanie  „Základy práce s IKT, Modul –Využitie multimédií vo vzdelávaní“ /dištančná forma štúdia v rozsahu 60 hodín/, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta; Košice 

Osvedčenie č. 0976/4000/2003/168/1 za vzdelanie „Základy práce s IKT, Modul –Využitie internetu vo vzdelávaní“ /dištančná forma štúdia v rozsahu 60 hodín/, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta; Košice 

Osvedčenie č. 0976/4000/2003/168/2 za vzdelanie  „Moderné trendy vo vyučovaní, Modul – Edukačné teleprojekty“ /18 hodinový interný program/, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta; Košice
__________________________________________________

Priebeh zamestnaní


2002 - 2010
Základná umelecká škola, výtvarný odbor, Októbrová 32, 080 01 Prešov
Pracovná pozícia: pedagogička výtvarného odboru
Náplň práce: vyučovanie študentov I. a II. cyklu na 100% pracovný úväzok, tvorba projektov, konceptov a výstav
2001 - 2002
Poisťovňa Drukos a.s., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica
Pracovná pozícia: poisťovací poradca pre pobočku Hlavná 11, 080 01 Prešov
Náplň práce: finančný a poisťovací poradca
2000 - 2002
Piotr Kapušniak, Dalcop a.s., Sibírska 35, 080 01 Prešov
Pracovná pozícia: správca siete - externý zamestnanec
Náplň práce: správcovská činnosť v internet klube, konfigurácia počítačov v sieti LAN, registrácia užívateľov v IP sieti, technické a servisné práce spojené s údržbou PC
2000 - 3003
Via PVT a.s., Záhradnícka 151; 821 08 Bratislava 2
Pracovná pozícia: správca siete v internetovom klube ViaPVT Plzenská 2, 080 01 Prešov - externý zamestnanec
Náplň práce: konzultácie, predaj a vedenie evidencie zákazníkov
a správcovská činnosť v internetovom klubeDoplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach, referencie:

Aktivity v pedagogickej praxi:

Edukačné prístupy a projekty: 

Projekty a projektové vyučovanie

2009 ”Kone“ výtvarná akcia – maľba inšpirovaná šachom; Prešov
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp15.html

2009 ”Farby“ alias „Fašiangy” – výtvarná akcia; Prešov
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp13.html

2008 ”Červený svet” alias „Naša stanica“ – výtvarná akcia; Prešov
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp12.html

2007 ”Človeče nehnevaj sa” alias ”Prešov deťom, deti Prešovu”- maľba, happening; Prešov                             
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp08.html

2007 ”Prešovská architektúra”- kresba, happening; Prešov        
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp07.html

2006 ”Raj” pracovný názov ”HUBY” - objekty, inštalácia, výtvarná akcia; Prešov
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp06.html

2004 „Hľadanie Identity“ – multimediálny plenérový projekt – body art, land art; Dubovica
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp05.htm

2004 „Živly“ a „Komunikácia s vodou, vetrom, ohňom a zemou“ - plenér; Omiš / Chorvátsko
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp03.htm

2003 „Putovanie za farbou legendy“ - Pustovňa – výtvarná akcia - Bardejovské Kúpele; Bardejov
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp01.htm

Zážitkové a zmyslové vyučovanie        

2009 ”Hudba” –  na Hradbách v Záhrade umenia - pocitová maľba; Prešov
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp14.html

2009 ”Vesmír” – Planetárium – expresívno pointilistická maľba; Prešov
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp11.html

2008  „Plenér“ – krajinomaľba; Orebič / Chorvátsko
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp10.html

2005 „Plenér“ – krajino tvorba; Orebič / Chorvátsko
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp04.htm

Práca s umeleckým dielom a impulzy v dejinách výtvarného umenia

2008 ”Fašiangy” alias ”Totemizmus“ - body art, inštalácia
            viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp09.html

2006 ”Egyptské artefakty” pracovný názov ”Egypt” – inštalácia výtvarného rádu
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/aktivity_vp02.htm

Aktivity na pôde galérie a múzea

Kurátorstvo výstav, projektov a obhajob

Práca s originálnym umeleckým dielom                        

2009 Tvorba v teréne múzeí a galérií – Remeš – Paríž / Francúzsko

2008 Tvorba v teréne mestskej architektúry – Orebič – Korčula / Chorvátsko

Príprava na vysokú a strednú školu                  

2009 Koncept pre končiacich absolventov

2007 Digitálny test pre absolventov školy I. cyklu ZUŠ viď.
viď. URL: http://class.msita.elfa.sk/zusvo/Signin.htm meno: ipan heslo: ipanipan

2002-2009 Absolventské exkurzie

Digitálna fotografia a web tvorba         

2009 Animácia – textilná maľba - T-shirt
viď. URL: http://www.youtube.com/xtvideos#p/u/0/GU7Ao2ZmXuo

2008 Animácia - Human touch of nature / Dotyk človeka s prírodou
viď. URL: http://www.youtube.com/xtvideos#p/u/1/1msv7_Ag0Tw

2008 Záverečná práca – Fóbie
viď. URL: http://www.fobie.malby.sk

2008 Záverečné práce – Portfólio
viď. URL: http://www.centik.malby.sk
viď. URL: http://www.stefansky.malby.sk

Teleprojekty

2005 VIRGAL / Virtuálna galéria; Návrh témy:  Symboly - oheň, voda, vzduch, zem ŽIVLY
- vo vzájomných vzťahoch a komunikácii (metamorfózy, alegorické postavy, transpozícia princípov prírody
viď. URL: http://di.ics.upjs.sk/virgal/

Arteterapia

Workshopy
                                                          
Chronologicky zoradené pedagogické aktivity a školenia:

2009 Spoluúčasť v školskom projekte „Prešovský koníček“, happening na pešej zóne, letná akcia školy v rámci záverečnej výstavy; Prešov
 
2009 Realizácia výtvarnej akcie, happening „Umenie na Hradbách“ v rámci Prešovského kultúrneho leta v Záhrade umenia; Prešov

2009 Spolupráca na novej koncepcii metodickej činnosti umeleckej školy v dejinách výtvarného umenia a kultúry ISCED 1 B
 
2009 Účasť na metodickom poznávacom pobyte Remeš – Paríž / Francúzsko

2008 Spoluúčasť v školskom projekte „Tričkománia II.“ - výstava – happening v rámci Trojičných jarmokov; Prešov

2008 Spoluúčasť v školskom projekte „Fašiangovanie“ - objekty, masky; Prešov

2008 Priamy výstup v rozhlasovom médiu „Relácia Popoludnie s Rádiom Regina“, Slovenský rozhlas; Košice

2008 Spoluúčasť v celoslovenskom monumentálnom výtvarný projekt „Naša stanica“ projekt Železničných staníc Slovenskej republiky; Prešov

2007 Spoluúčasť pri záverečnej výstave školy „Malá prešovská architektúra“- kresba; Prešov

2007 Spoluúčasť vo výtvarnej akcii projektu „Mesto deťom“ alebo „Autobus 2013“ v rámci kandidatúry na EHMK; Prešov

 2007 Účasť na metodickom poznávacom pobyte Benátky / Taliansko

2007 Účasť na metodických prednáškach „Výtvarné alternatívy“; Považská Bystrica

2007 Účasť na metodickej prednáške „Nová koncepcia a nový štýl vyučovania výtvarnej výchovy, prednášajúci: doc. Daniel Čarný akad. mal., Metodické centrum; Prešov
 
2007 Účasť na školení a obhajoba záverečnej práce v inštitúte Elfa; Košice

2007 Spoluúčasť v školskej prezentácii „Farby“ - zelená inštalácia „Drahokam“ Krajský úrad; Prešov

2007 Spoluúčasť a prezentácia ateliéru vo výtvarnej akcii mesta „Fašiangovanie“; Prešov 

2006 Spoluúčasť pri záverečnej výstave školy „Huby“; Prešov

2006 Účasť na metodických prednáškach „Výtvarné alternatívy“; Považská Bystrica

2006 Účasť na metodickom poznávacom pobyte; Viedeň / Rakúsko

2006 Účasť na metodickej prednáške „Umenie z blízka“ Mgr. Mária Ďurčeková, Mgr. Daniela Čarná,  Metodické centrum; Prešov

2006 Lektorská činnosť – vedenie ateliéru Batika, LETAVY /koncepcia a projekt/ - Mestské kultúrne stredisko, 979 01; Rimavská Sobota
viď. URL: http://www.burda.sk/batika_letavy_dielna.html

2005 Pedagogická spolupráca - Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Nám. A. Hlinku 1, 03401; Ružomberok

2002 Tvorba koncepcia využitia výtvarnej výchovy pre hendikepované deti v občianskom združení Barlička - projekt Sokrates; Prešov


Členstvo:
 
od roku 2009 - Slovenská asociácia pedagógov výtvarných a estetických predmetov; Bratislava

od roku 2010 – ELPIDA art supportobčianske združenie; Bratislava

Súťaže:

2008 Čestný titul – „Výtvarný pedagóg roka 2008“ v kategórii II. stupeň ZUŠ; ocenenie Slovenskej asociácie pedagógov výtvarných a estetických predmetov; Bratislava
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/vytvarny_pedagog_2oo8.html

2006 účasť -Cena Slovak Telekom; Práca: Konflikty identít a hľadanie identity cestou W Predmet práce: Výtvarná výchova Typ školy: Špeciálna škola,
viď. URL: http://www.cenast.sk  ;  URL: http://www.atelier.malby.sk/cenast.htm

Cena Fórum pedagogiky; Bratislava

Cena Primátora mesta Prešov; Prešov

2004-2009 diplomy a ocenenia za inovačné prístupy v pedagogickej práci, zo zaslaných kolekcií výtvarných prác: Toruń / Poľsko, Gorlice /Poľsko, Lidice / Česko, Umenie z blízka / Bratislava

__________________________________________________


Oblasti tvorby:

konceptuálne umenie, kresba, maľba, grafika, fotografia, textilná tvorba a doplnky, interiérové doplnky, ilustrácie, počítačová a propagačná grafika, web dizajn a tvorba webových stránok,
pf-ky, objekty, inštalácie, land art, keramika, plastiky, medailérstvo


Samostatné výstavy:

2009 „Dúhový labyrint“ /ilustrácie / - uvedenie knihy poézie do života od spisovateľa Jula Ondreja
a vernisáž; Turčianska galéria; Martin
viď.  URL: http://www.atelier.malby.sk/duhovy-labyrint-2oo9.html

2009 „Dúhový labyrint“ /ilustrácie / - uvedenie knihy poézie do života od spisovateľa Jula Ondreja
a vernisáž; Hotel Melódia; Prešov

2003 „O-Konflikt“ /maľby, kresby, grafiky, fotodokument, objekty, inštalácia/
- autorská výstava v spolupráci s firmou Slovanet Via PVT, Prešov, Bratislava


Realizácia knihy:          

ONDREJ, J. 2009. Dúhový labyrint. Martin: ALS, 2009. 59 s. ISBN 978-80-969047-5-4.


Kolektívne výstavy:

2010 „Výstava z Medzinárodného plenéra výtvarníkov“ /maľba/ - Wrocanka; Poľsko

2010 „Výstava z Medzinárodného plenéra výtvarníkov“ /maľba/ - Sanok; Poľsko

2010 „Výstava z Medzinárodného letného plenéra výtvarníkov“ /maľba/ - Šarišské osvetové stredisko v Prešove; Prešov

2010 „Amatérsky výtvarný Prešov“ /grafika/ – diplom za grafický prejav na regionálnej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Prešovský samosprávny kraj a Šarišské osvetové stredisko
v Prešove; Prešov

2008 „Hľadanie identity“ /fotopríbehy/ - celoslovenská výstava v Metodickom centre Bratislavského kraja; Bratislava 
           
2008 „Najkrajší kalendár Slovenska“ – cena ex aequo v kategórii internetový /kalendár/, URL:http://www.kalendar.burda.sk/ Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica; Banská Bystrica a ďalej putoval po výstavách v slovenských mestách Poprad, Levice, Liptovský Mikuláš, Košice, Bardejov, Senec, Stará Ľubovňa, Humenné, Tisovec a v Bratislave bol vystavený v rámci akcie Bibliotéka 2008 v areáli Incheba; Slovensko viď.  URL: http://www.kalendar.burda.sk/

2007 „Amatérsky výtvarný Prešov“ /maľby/ – čestné uznanie za stvárnenie symbolov vo výtvarnom prejave na regionálnej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Prešovský samosprávny kraj a Šarišské osvetové stredisko v Prešove; Prešov

2007 „Bienále drobné grafiky Grafix“ /grafické listy - hĺbkotlač/ – účasť na IV. ročníku, Městské muzeum a galerie Břeclav; Břeclav – Česko

2006 „Identita/Identity /fax-mail-art-design – čiernobiely plagát/ - medzinárodná akcia a výstava v Galerie HaDivadlo a Galerie U dobrého pastýře; Brno – Česko
           
2006„Amatérsky výtvarný Prešov“ /maľby/ – čestné uznanie na regionálnej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Šarišské osvetové stredisko v Prešove; Prešov

2005 „Bienále drobné grafiky Grafix“ /grafické listy- tlač z výšky/ – účasť na III. ročníku, Městské múzeum a galérie Břeclav; Břeclav – Česko
           
2005 „Výtvarné spektrum“ /maľby/ - účasť na celoslovenskej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby, Národné osvetové centrum v Bratislave a Vihorlatské osvetové stredisko, Humenné  

2003 „Bienále drobné grafiky Grafix“ /grafické listy- tlač z výšky/ – účasť na II. ročníku, Městské muzeum a galerie Břeclav; Břeclav - Česko 

2002 „Konflikt“ /maľby/ - výstava v súkromných priestoroch; Toronto - Kanada

2002 „Konflikt“ /maľby/ - výstava v súkromných priestoroch; Londýn - Anglicko

2001 „Schránka“ /objekt, fotodokument, inštalácia/ – výstava v priestoroch Šarišskej galérie; Prešov

2000 „O nás pre vás“ /textilná dielňa - Bez pút/ - multimediálna kolektívna výstava v priestoroch Výtvarnej katedry; Prešov

2000 „Recycling art“ /objekty, inštalácie, bábky, autorské knihy, reinštalácie, video/ – kolektívna výstava Výtvarnej katedry v priestoroch Šarišského osvetového strediska v Prešove; Prešov

2000 „Vox Humana“ /kombinované grafické listy/ – účasť na putovnom V. medzinárodnom bienále mladých výtvarníkov do 35, Občianske združenie Silvie, Výstavná sieň ÚHA v Nové Radnici; Ostrava – Česko
Putovná výstava: Výstavná sieň V. Wünsche; Ostrava – Česko
Výstavná sieň  CVČ Brno – Lužanky; Brno – Česko
Ateliér Vox humana Praha – Havířov; Praha – Česko 

1996 „Amatérsky Prešov“ /odevy/ - cena za použitie ľudových prvkov v súčasnom odeve, Šarišské osvetové stredisko v Prešove; Prešov

1996 „Fotoart“ /fotodokument/ – Galerie Znojmo, kolektívna medzinárodná výstava mladých fotografov; Znojmo – Česko

Záujmové aktivity - súťaže:

2007 „Top Model Burda“ /odev/ účasť v súťaži s maľovaným modelom, časopis Burda; Praha – Česko

2006 „Miss Elegance Burda“ /odev/ cena za 7. miesto v medzinárodnom finále o titul v časopise Burda; Praha – Česko

2004 „Miss Elegance Burda“ /odev/ cena za 4. miesto v medzinárodnom finále o titul v časopise Burda; Praha – Česko

2003 „Miss Elegance Burda“ /odev/ účasť v súťaži s modelom: „Medzi nebom a zemou“, časopis Burda; Praha – Česko

1996 „Aenne Burda“ /odev/ cena za 2. miesto v celonárodnom finále o cenu v kategórii A – začiatočníci, módna prehliadka v Divadle WEST; Bratislava

1996 „Jednotkári“ /účinkujúca/ - Etudy, divadelný ochotnícky súbor Kendice, Zachová divadelná Revúca; Revúca
 
1995 „Aenne Burda“ /odev/ cena za 2. miesto v celonárodnom finále o cenu v kategórii D – vyšívanie na model, módna prehliadka v Hoteli Kyjev; Bratislava
           
1995 „Dcéra a Krab“ a „Spev o láske a obeti“  /bulletin, účinkujúca/ - Gaudeamus, divadelný súbor – sála Divadla Jonáša Záborského; Prešov

1994 „Výzva k slnku“ /bulletin, logo, scénická tvorba/ - Gaudeamus, divadelný súbor Prešov - Prehliadka Divadla mladých; Senica nad Myjavou


Spolupráca v projektoch:


2010 Ilustrovanie básnickej zbierky od autorky Andrey Martinovičovej Korkobcovej „12 ZASTAVENÍ DUŠE“ /ilustrácie/; Prešov

2009 „Kalendár - Dúhový labyrint“ /grafická tvorba/ vydavateľstvo ALS; Martin
viď. URL: http://www.atelier.malby.sk/calendar-duhovy-labyrint-2o1o.html

2007 „Grafiky“ /grafická tvorba/ internetový časopis; Poľsko 

2006 „Katalóg výrobkov a služieb chránených dielní“ /grafická tvorba/ - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja; Banská Bystrica

2006 „Kvapka pre Mozambik“ /keramické medaile/ – Nezisková organizácia PLOP; Bratislava

2006 „Vodný mlyn“ /keramické medaile, reprezentačné magnetické grafické predmety/ - Združenie Vodný mlyn; Kolárovo
           
Články o tvorbe:

2009 SAPVEP 2009. Výtvarný pedagóg roka 2008. - 1. - Bratislava : SAPVEP. ISBN 978-80-970149-0-2 (brož.)

2009 ONDREJ, J. 2009. Predstavujeme ilustrátorku knihy Dúhový labyrint. In Poradca lekárnika, č. 3, s. 17. ISSN 1337 - 9399

2005 POPOVCOVÁ, G. 2005. Predstavujeme: Katarína Volčková Sláviková. In Pedagogické rozhľady, č. 4, s. 21. ISSN 1335 - 0404

 

 

logo slavik slavik@malby.sk

 

autoportrét SLÁVIKatky - PROFIL TVORBA jpg - pedagógička Katka

ŠTÚDIUM

1996 - 2oo1 - magisterské štúdium - Diplomová práca 2oo1
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra výtvarnej výchovy a umenia a Katedra etickej výchovy v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov; Prešov
PROFIL- Mgr. štúdium - denné štúdium

DIPLOM Mgr.

2oo2 - 2oo5 - rigorózne štúdium - symbol Rigorózna práca 2oo2 - 2oo4
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra výtvarnej výchovy a umenia v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii výtvarná výchova; Prešov
PROFIL- Dr. štúdium - externé štúdium

DIPLOM PaedDr.

- Edukačné teleprojekty - symbol CCV UPJŠ PF 2oo5 - 2oo6
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice
PROFIL- Celoživotné štúdium - prezenčné štúdium

Edukačné teleprojekty

- Využitie internetu vo vzdelávaní - symbol CCV UPJŠ PF 2oo5 - 2oo6
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice
PROFIL- Celoživotné štúdium
- dištančné štúdium

Využitie internetu vo vzdelávaní

- Využitie multimédií vo vzdelávaní - symbol CCV UPJŠ PF 2oo5 - 2oo6
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice
PROFIL- Celoživotné štúdium
- dištančné štúdium

Využitie multimédií vo vzdelávaní

- Digitálne kompetencie I. - IKT - symbol EuroConsulting 2oo5 - 2oo6
v Prešove; Prešov
PROFIL- Celoživotné štúdium
- prezenčné štúdium

IKT EuroConsulting

- Tvorba prístupných elektronických dokumentov - symbol UNIVERZITA KOMENSKÉHO FMFI 2oo6 - 2oo7
UNIVERZITA KOMENSKÉHO, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra základov a vyučovania informatiky; Bratislava
PROFIL- Celoživotné štúdium - dištančné štúdium

UNIVERZITA KOMENSKÉHO TPED

- Zavedenie e-learnigových metód do výučby na školách - symbol ELFA 2oo6 - 2oo7
Vzdelávanie informačných technológií pôsobí od roku 1991, založená je zamestnancami Elektrotechnickej fakulty a Technickej Univerzity v Košiciach; Košice
PROFIL- Celoživotné štúdium
- kombinované štúdium

Zavedenie e-learnigových metód do výučby na školách

- Anglický jazyk KURZ I. - symbol EuroConsulting 2oo6 - 2oo7
v Prešove; Prešov
PROFIL- Celoživotné štúdium- prezenčné štúdium

Anglický jazyk KURZ I.  - osvedčenie

- ECDL Európsky vodičský preukaz na počítač
European Computer Driving Licence - symbolCCV UPJŠ PF 2oo6 - 2oo7
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice, a Gymnázium Pavla Horova; Michalovce
PROFIL- Celoživotné štúdium ECDL Certifikát - kombinované štúdium

- testovanie modulov

CERTIFIKÁT ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítač

- Anglický jazyk KURZ II. - symbol EuroConsulting 2oo7-2oo8
v Prešove, Prešov
PROFIL- prezenčné štúdium

Anglický jazyk KURZ II.  - osvedčenie
- Využitie IKT v praxi - MODUL - Využitie PC vo vzdelávacom procese - symbol EuroConsulting 2oo7-2oo8 v Prešove, Prešov
PROFIL- prezenčné štúdium

IKT EuroConsulting - osvedčenie
-Úprava digitálnej fotografie- symbol Projekt ESF SOP ĽZ - 2006 - SORO P-MAT, n.o. 2oo7-2oo8, Bratislava 2oo8
PROFIL - e-learningové štúdium

Úprava digitálnej fotografie 2oo8 - certifikát
-Grafický program - symbol 2oo8 - Letní výtvarná škola v Uherském Hradišti,
Uherské Hradiště 2oo8
PROFIL - prezenčné štúdium
Grafický program - Osvedčenie 2oo8
-Umelecko-remeselný program - symbol 2oo9 - Letní výtvarná škola v Uherském Hradišti,
Uherské Hradiště 2oo9
PROFIL - prezenčné štúdium
Umelecko-remeselný program - osvedčenie 2009
-Grafik - Designer - symbol 2o1o - Macrosoft s.r.o. v Bratislave,
Bratislava 2o1o
PROFIL - prezenčné štúdium

DTP - certifikát 2o1o´
 

O C E N E N I E

Titul - Výtvarný pedagóg roka 2oo8 - PaedDr. Katka Volčková Sláviková

Medaila

+ Ďakovný list primátora mesta (Rezortný deň pracovníkov školstva) 2oo6

PROFIL © 2oo4, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu MALBY.SK je výslovne zakázané.

Aktualizované 1o. október 2o1o´

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYPROFIL